Όροι Χρήσης

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος* www.solidus.gr (εφεξής αναφερόμενος ως «ιστότοπος») αποσκοπεί στην προβολή της εταιρείας SOLIDUS Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής αναφερόμενη ως «εταιρεία») στο διαδίκτυο, και την παροχή πληροφοριών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε πελάτες της και άλλους ενδιαφερόμενους. Η εταιρεία εδρεύει επί της Λουίζης Ριανκούρ 64, 115 23, Αθήνα στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Πέραν των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ως μέλος των ανωτέρω οργανισμών εκτελόντας συναλλαγές επί των προϊόντων που αυτά παρέχουν, δραστηριοποιείται και σε άλλες αγορές επενδυτικών προϊόντων, μέσω συνεργασιών με άλλες αδειοδοτημένες εταιρείες.

Η υποδομή εξυπηρέτησης του ιστότοπου (servers, δίκτυα, βάσεις δεδομένων) και ο σχετικός εξοπλισμός και το λογισμικό που χρησιμοποιείται, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας και βρίσκονται σε ένα από τα μεγαλύτερα data center στην Ευρώπη με έδρα την Ολλανδία. Ο χώρος προστατεύεται, τόσο από φυσική πρόσβαση, όσο και από ψηφιακή παρέμβαση με την χρήση κατάλληλων εξοπλισμών και λογισμικού.

DigiCert Seal

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η υποβολή ή προβολή δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά (υποβολή φόρμας επικοινωνίας, προβολή στοιχείων χαρτοφυλακίων, ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων, υποβολή κωδικών για είσοδο σε υπηρεσίες κλπ) μέσω των σελίδων του ιστότοπου, η σύνδεση κρυπτογραφείται με την χρήση TLS RSA WITH 3DES κλειδιά 112bit, διαδικασία που καθιστά ασφαλή, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, την μεταφορά δεδομένων μέσω internet. Η καταγραφή των δεδομένων που υποβάλλετε, γίνεται εξ ολοκλήρου στα συστήματα της εταιρείας και αφορά αποκλειστικά στους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται σαφώς σε κάθε αίτημα υποβολής στοιχείων. Οι σελίδες περιεχομένου που προστατεύονται με κρυποτγράφηση αυτού του τύπου, σημαίνονται στο κάτω αριστερό τους μέρος, με το λογότυπο της εταιρείας Digicert , η οποία παρέχει τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Ανοίγοντας τον σύνδεσμο που υπάρχει επάνω στον λογότυπο, μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνει η διαδικασία αυτή.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι:

 • Τα στοιχεία που υποβάλλονται δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλον, από αυτόν που αναφέρεται στο εκάστοτε αίτημα υποβολής.
 • Τα στοιχεία δεν μεταφέρονται σε διακομιστές (servers) ή ψηφιακούς αποθηκευτικούς χώρους εκτός των χώρων και συστημάτων που βρίσκονται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας (πχ cloud), ούτε για λόγους αποθήκευσης, ούτε για λόγους ανάκτησης (backup).
 • Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται μεταφορά των στοιχείων που υποβάλλετε προς τρίτους (πχ εντολές προς χρηματιστήριο, δηλώσεις προς το αποθετήριο τίτλων, εγγραφή σε πλατφόρμα Διεθνών Αγορών κλπ), αυτό αναφέρεται σαφώς στο σχετικό αίτημα υποβολής.
 • Η συντήρηση των συστημάτων και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την καταγραφή και φύλαξη των στοιχείων, γίνεται από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας. Όταν σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται προσβάσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής λογισμικού και εξοπλισμών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, οι προσβάσεις γίνονται σε συγκεκριμένο περιβάλλον (UAT) που περιέχει ψευδεπωνοματοποιημένα (masked) δεδομένα. Διαδικασίες συντήρησης που εκτελούνται από συνεργαζόμενες εταιρείες ή πρόσωπα, καλύπτονται από υποχρεώσεις δέσμευσης εχεμύθειας, και παρακολουθούνται επισταμένως από το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας.
 • Η εταιρεία τηρεί ψηφιακό ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών (log) στον διακομιστή ιστού (web server). Το ημερολόγιο καταγράφει τα στοιχεία όλων των συνδέσεων που γίνονται στον διακομιστή, καθώς και τα αιτήματα (requests) που υποβάλλονται κατά την περιήγηση στις ιστοσελίδες. Τα στοιχεία που καταγράφονται περιέχουν την διεύθυνση IP, το πρόγραμμα και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την σύνδεση (πχ Internet Explorer 11.0 – Windows 10, Google Chrome 6.0 – Android 7.0), το αίτημα που έχει υποβληθεί (πχ miaselida.asp?prm=876), και την ημερομηνία και ώρα που αυτό έχει συμβεί. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να κάνει χρήση των στοιχείων που καταγράφονται, ώστε να επιτύχει τον αποκλεισμό συνδέσεων που ενεργούν με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και λειτουργία του ιστότοπου. Σε περίπτωση δε που στοιχειοθετείται κακόβουλη ενέργεια ή ενδεχόμενος δόλος, επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές, την ταυτοποίηση του προσώπου βάσει των στοιχείων αυτών, με σκοπό να κινηθεί νομικά εναντίον του.
 • Η εταιρεία προφυλάσσει και ελέγχει το περιεχόμενο του ιστότοπου για την παρουσία κακόβουλου λογισμικού και ιών. Ακόμα και σε περιπτώσεις που προβάλλεται περιεχόμενο ή ανακοινώσεις τρίτων μερών, το περιεχόμενο ελέγχεται πριν την ανάρτησή του στον ιστότοπο. Η δέσμευση δεν ισχύει για παραπομπές σε σελίδες εκτός του www.solidus.gr.
 • Η εταιρεία μεριμνά για την ακρίβεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ιστότοπου, χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε στοιχεία άλλων εταιρειών τα οποία δημοσιοποιούνται μετά από σχετικούς ελέγχους των αρμοδίων αρχών.

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο αποδέχεστε ότι:

 • Έχετε επαρκή γνώση ώστε να χρησιμοποιείτε υπολογιστή για την αναζήτηση,προβολή και βασική επεξεργασία πληροφοριών.
 • Είστε ενήλικος με επαρκή εμπειρία και γνώση ώστε να ενημερωθείτε, διαχειριστείτε ή εκτελέσετε συναλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.
 • Οι προβολές προϊόντων και στοιχείων συναλλαγών ή άλλων πληροφοριών που τα αφορούν, αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωσή σας και δεν αποτελούν επ’ ουδενί προτροπή ή υπόδειξη διενέργειας συναλλαγών επί των προϊόντων.
 • Διαβάζετε ενδελεχώς, ελέγχετε και με δική σας βούληση συναινείτε στα σημεία που αυτό απαιτείται για την διενέργεια της κάθε διαδικασίας που έχετε επιλέξει να εκτελέσετε μέσα στο περιβάλλον του ιστότοπου.
 • Ελέγχετε με κατάλληλα προγράμματα (anti-virus, Internet Security, anti-malware) την ασφάλεια του υπολογιστή σας, και την προστασία του από κακόβουλα προγράμματα και ιούς που πιθανόν υποκλέπτουν δεδομένα τα οποία καταχωρείτε ή αποθηκεύετε σε αυτόν.
 • Τόσο το περιεχόμενο, όσο και οι ειδοποιήσεις που προβάλλονται στον ιστότοπο είναι απολύτως κατανοητές και δεν είναι ασαφείς, διφορούμενες ή αντικρουόμενες, με ενδεχόμενο δόλο ή πρόθεση εξαπάτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι ενδέχεται να υπάρξει παρερμηνεία στα περιεχόμενα του ιστότοπου, παρακαλούμε να μας ειδοποιείτε στην διεύθυνση webmaster@solidus.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6900600, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες (διορθώσεις, διευκρινήσεις).
 • Χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του ιστότοπου για προσωπική σας πληροφόρηση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταφορά του περιεχομένου για δημοσίευση ή και χρήση τρίτων.
 • Χρησιμοποιείτε τις μεθόδους που παρέχονται από τον κατασκευαστή του ιστότοπου για την προβολή πληροφοριών. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος γίνει αντιληπτή, θα επιφέρει αποκλεισμό σας από το περιεχόμενο του ιστότοπου.
 • Έχετε ενημερωθεί σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο Προσωπικά στοιχεία που παρέχονται μέσω του ιστότοπου στην εταιρεία, είτε για να καλύψουν ανάγκες επικοινωνίας, είτε για να καλύψουν ανάγκες ταυτοποίησης σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια για την διενέργεια και προβολή στοιχείων συναλλαγών, δεν πρόκειται να παρασχεθούν σε τρίτους για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που ορίζονται κατά περίπτωση, κατά την συλλογή τους. Τα στοιχεία θα παραμείνουν στη διάθεση της εταιρείας για 10 έτη από την τελευταία διαπιστωμένη συναλλαγή σας με την εταιρεία, εφόσον είστε πελάτης της, ή για 5 έτη αν έχουν παρασχεθεί απλά για λόγους επικοινωνίας.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλετε στοιχεία για την ικανοποίηση αιτημάτων σας, τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι αληθή και μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίον μας παρέχονται. Δεν επιτρέπεται να ενεργείτε ψευδεπώνυμα, ή για λογαριασμό τρίτου προσώπου χωρίς έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότησή του.
 • Συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας στοιχείων τα οποία έχετε ήδη παραχωρήσει στην εταιρεία με την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση συναλλαγών, ώστε να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται διασταύρωση στοιχείων για την ταυτοποίησή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο για τους πελάτες μας.
 • Αναλαμβάνετε την ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών κωδικών που σας παραχωρούνται από την εταιρεία για πρόσβαση σε σελίδες με εμπιστευτικό, προσωπικό περιεχόμενο. Δεν τους παραχωρείτε σε τρίτους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας, της κοινωνικής ή οικογενειακής τους σύνδεσης με εσάς. Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή σε πρόσωπα που πιθανόν εμφανιστούν ότι ενεργούν εν ονόματι της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να σας ζητήσει να της παραχωρήσετε τους εν λόγω κωδικούς για κανένα λόγο.
 • Αν έχετε ένδειξη ότι, προσωπικά σας δεδομένα ή οι κωδικοί σας πρόσβασης έχουν διαρρεύσει σε τρίτους, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον υπεύθυνο ασφαλείας συστημάτων στην διεύθυνση webmaster@solidus.gr ή στο τηλέφωνο 210 6900610, αμέσως μόλις αντιληφθείτε την διαρροή.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμφωνήσετε με όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι, για να αποφύγουμε την διαδικασία πιστοποίησης της γενικής συναίνεσης στους Όρους Χρήσης του ιστότοπου στο μέλλον, ο ιστότοπος θα καταγράψει στον υπολογιστή σας ένα μικρό κομμάτι κώδικα υπολογιστών (cookie), ο οποίος θα πιστοποιεί κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο, ότι έχετε ήδη ενημερωθεί για τους Όρους Χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα απαιτηθεί να εκτελέσετε εκ νέου την διαδικασία αποδοχής τους. Ο κώδικας δεν περιέχει προσωπικά σας στοιχεία, και αποθηκεύεται στον χώρο του προσωπικού σας profile*** στον υπολογιστή σας. Με την χρήση του φυλλομετρητή** (browser) που χρησιμοποιείτε για να μπείτε στον ιστότοπο, αυτός ενημερώνεται ότι ο (όποιος) χρήστης χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο profile στον συγκεκριμένο υπολογιστή, έχει ήδη διαβάσει και αποδεχτεί τους παραπάνω όρους χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ώστε να μπορέσετε να δείτε τις πληροφορίες που καταγράφονται στον κώδικα, κι αν κρίνετε σκόπιμο να τις διαγράψετε. Αν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή ή υπολογιστή με κοινόχρηστο profile χρήστη, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ώστε να επιλέξετε να διαγράφονται τα cookies με την έξοδό σας από τον φυλλομετρητή.

H διαδικασία πιστοποίησης της αποδοχής των Όρων Χρήσης θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο από διαφορετικό υπολογιστή/συσκευή/browser, ή και από τον ίδιο υπολογιστή αν χρησιμοποιήσετε άλλο profile χρήστη.

Παρακαλούμε να επιλέξετε παρακάτω αν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης που η εταιρεία μας ορίζει. Αν έχετε επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που αναγνώσατε, είμαστε στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε τις απορίες σας και να επιλύσουμε τους προβληματισμούς σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο 210 6900610 σε εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε με e-mail στη διεύθυνση compliance@solidus.gr. Στην απευκταία περίπτωση που επιλέξετε ότι δεν συμφωνείτε, δυστυχώς η επίσκεψή σας στον ιστότοπο μας θα διακοπεί. Μπορείτε φυσικά ανά πάσα στιγμή να επανέλθετε στον ιστότοπο μας και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, και εφόσον οι προβληματισμοί σας έχουν απαντηθεί, να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και να συνεχίσετε την περιήγησή σας.

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αναιρέσετε την συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης, επιλέγοντας να επανέλθετε στην σελίδα αυτή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο ['Οροι Χρήσης] από τον κύριο κατάλογο επιλογών του ιστότοπου.

Ορολογίες:

* ιστότοπος (web site): Οι σελίδες στο internet οι οποίες κάτω από μία διεύθυνση (πχ www.solidus.gr) παρέχουν, δομημένο περιεχόμενο πληροφορίας και υπηρεσίες σε όσους ενδιαφέρονται.

** φυλομετρητής (browser): Πρόγραμμα ή προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την προβολή σελίδων στο Internet, όπως Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Edge κλπ. Υπάρχουν εγκατεστημένα εξ αρχής σε όλους τους υπολογιστές και συσκευές.

*** Profile: Οι αποθηκευμένες προσωπικές ρυθμίσεις για κάθε χρήστη που εισέρχεται σ’ έναν υπολογιστή ή συσκευή. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται κάτω από το Όνομα Χρήστη που χρησιμοποιείτε κατά την έναρξη του υπολογιστή σας και υπάρχουν σε αυτόν, ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να δώσετε όνομα χρήστη κατά την είσοδο. Στο profile αποθηκεύονται ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την συμπεριφορά σας στο Internet, τα στοιχεία σύνδεσής σας στους προσωπικούς σας λογαριασμούς e-mail και ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί, πληροφορίες για τον τρόπο και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε για τις εγκατεστημένες στον υπολογιστή ή συσκευή σας εφαρμογές και την εμφάνιση της αρχικής οθόνης χρήσης. Για να εξασφαλίσετε την ορθή χρήση των παραπάνω, καλό είναι να τους προφυλάσσετε με κωδικούς (password). Εάν εισέρχεστε στον υπολογιστή σας χωρίς κωδικό, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει φυσική πρόσβαση. Καλό θα είναι σε κάθε περίπτωση, όταν απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας, να μεριμνάτε ώστε να χρησιμοποιείτε την εντολή «Αποσύνδεση χρήστη(Log off)» από το μενού έναρξης ή την επιλογή «Κλείσιμο(Shut down)». Σε άλλη περίπτωση, όποιος μπορεί να αποκτήσει φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή, έχει πρόσβαση και στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτόν.