Προστασία Επενδυτών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προστασία Επενδυτών

Εποπτεία - Παράπονα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 4/174/26.10.1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/472/23.05.2008 άδεια λειτουργίας από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

Τηλ. κέντρο: 210 33.77.100, Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr

Γραφείο Υποδοχής Πολιτών - Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33.77.297.


ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Υπεύθυνος για την παραλαβή και την εξέταση τυχόν παραπόνων Πελατών της Εταιρείας, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών είναι ο εκάστοτε Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας. Μπορείτε να υποβάλλετε τα παράπονα σας γραπτώς με επιστολή στην Διεύθυνση της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, Πύργος Απόλλων, Λουΐζης Ριανκούρ 64, Αμπελόκηποι, Αθήνα ΤΚ.11523 ή με email στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: parapona@solidus.gr. Ο Πελάτης δύναται επίσης να απευθύνεται στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Καραγεώργη Σερβίας 12-14, ΤΚ 10562 Αθήνα, τηλ: 210 – 3376700, FAX: 210-3238821, email: contact@bank-invest-omb.gr.