Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Private Banking

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να φυλάσσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια και να λαμβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες από μεγαλύτερους οργανισμούς όπως τρίτες τράπεζες του εξωτερικού. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία συνεργάζεται με τις ελβετικές τράπεζες UBS και J.SAFRA SARASIN. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή ανοίγουν απευθείας τραπεζικό και επενδυτικό λογαριασμό και φυλάσσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε κάποια από τις δύο τράπεζες. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να βασιστούν στις επενδυτικές απόψεις της εταιρείας σαν έναν δεύτερο επενδυτικό σύμβουλο πέραν της τράπεζας με την οποία θα συνεργάζονται.

Η μεγάλη εμπειρία που έχουν οι οργανισμοί αυτοί στις διεθνείς αγορές καθώς και οι διεθνείς του υποδομές προσδίδουν στους οργανισμούς αυτούς σημαντικά πλεονεκτήματα. Πληθώρα επενδυτικών επιλογών, στρατηγική ανοιχτής αρχιτεκτονικής και υποστήριξη αναλυτών. Έτσι, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε κάθε γωνιά της γης και από εκεί και πέρα επιλέγουν προσεκτικά προκειμένου αυτά που θα επιλέξουν να συνάδουν με τις ανάγκες διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της περιουσίας τους.