Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Αγορά Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.)

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ απέκτησε την ιδιότητα του εξ’ αποστάσεως Μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους, με δυνατότητα πλήρους δραστηριοποίησης από τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες μας να δραστηριοποιούνται, μέσω της Εταιρείας μας, και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση λογαριασμού ΧΑΚ, αποτελεί η συμπλήρωση του εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και η αποστολή του στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SOLIDUS ταχυδρομικά σε φυσική μορφή ή ηλεκτρονικά με e-mail στο backoffice@solidus.gr. Αν έχετε ήδη Μερίδα και Λογαριασμό στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τότε απλά ενημερώστε μας αντίστοιχα αποστέλλοντας τα σχετικά έγγραφα.

Οι συναλλαγές των πελατών στο ΧΑΚ, λόγω και της δυνατότητας που μας παρέχει η κοινή πλατφόρμα συναλλαγών ΧΑ-ΧΑΚ, θα πραγματοποιούνται, θα απεικονίζονται και θα τηρούνται, στον private λογαριασμό των πελατών και θα διέπονται από τους κανόνες των «συναλλαγών τοις μετρητοίς».

Oι κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ δεν συμπεριλαμβάνονται / σταθμίζονται, ως χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, σε υπολογαριασμούς βραχυπρόθεσμης (2dc) και μακροπρόθεσμης (margin) πίστωσης που παρέχεται με την διαμεσολάβηση της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ.