Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αντιπαροχές

Κατά τη διαδικασία παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να καταβάλει ή να δέχεται αμοιβές, προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη προς ή από τρίτο μέρος (όπως ενδεικτικά πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών, εκδότη-κατασκευαστή χρηματοπιστωτικών μέσων, άλλο διαμεσολαβητή αγοράς), εφόσον αυτό επιτρέπεται κάθε φορά από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.