Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Σταθμίσεις Παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σταθμίσεις Περιθωρίου Ασφαλείας Παραγώγων Προϊόντων Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμφωνα με τον οδηγό «Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου» που εκδίδει η ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα περιθώρια ασφάλισης, τα οποία εφαρμόζει και η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, για κάθε παράγωγο προϊόν που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία ισχύος / Effective Date: 11/07/2024


1. ΣΜΕ / Futures

2. Δικαιώματα / Options

3. Δανεισμός Τίτλων / Stock Borrowing

4. Μετοχικά Ενέχυρα / Stock Collaterals

5. Όρια Συγκέντρωσης και Όρια Κινδύνου / Concentration and Risk Limits