Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Άνοιγμα Επενδυτικού Λογαριασμού

Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού αποτελεί η υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της SOLIDUS Securities AEΠΕΥ. Η Εταιρεία δεν θα σας παράσχει υπηρεσίες εάν προηγουμένως δεν έχετε συμβληθεί μαζί της. Η σύμβαση της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, προβλέπει τις συμβατικές προς τη νομοθεσία υποχρεώσεις, καλύπτοντας το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων τα οποία παρέχει η Εταιρία προς τους πελάτες της. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το περιεχόμενο της σύμβασης και τις οδηγίες συμπλήρωσής της. Με την υπογραφή της σύμβασης η οποία επικυρώνεται με το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και την προσκόμιση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες 9 και 10 της σύμβασης και απαιτούνται για την ταυτοποίηση σας και γενικά για την εκπλήρωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας εκ μέρους της Εταιρείας, ενεργοποιείται ο υπολογαριασμός σας cash-τοις Μετρητοίς για τη φύλαξη κεφαλαίων καθώς και για την φύλαξη κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Για να ενεργοποιήσετε άλλους υπολογαριασμούς του επενδυτικού σας λογαριασμού όπως, τον υπολογαριασμό παραγώγων του ΧΑ, τον υπολογαριασμό Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τον υπολογαριασμό ΧΝΕΤ της υπηρεσίας Solidus Global Securities ή τον υπολογαριασμό Eurobank Cyprus όπου φυλάσσονται τίτλοι σταθερού εισοδήματος θα χρειαστεί να υπογράψετε τις σχετικές αιτήσεις που θα βρείτε στην ενότητα χρήσιμα έντυπα. Στην ίδια ενότητα είναι διαθέσιμο και το Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, η συμπλήρωση του οποίου είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση υπολογαριασμών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και με τη χρήση παροχής πίστωσης (παράγωγα προϊόντα, margin, κ.α.).


Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Αρμόδιο τμήμα για την επιμέλεια της διαδικασίας κατάρτισης των Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας. Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας εξηγήσει τους όρους της σύμβασης, τους κινδύνους από την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, την παραλαβή της σύμβασης, την κατάλληλη συμπλήρωση και έλεγχο των συμβάσεων και των ερωτηματολογίων καθώς και την παραλαβή των αποδεικτικών και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του πελάτη και γενικά για την εκπλήρωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 6900675 ή στο email clients@solidus.gr.