Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Προσδιορισμός - Γνωστοποίηση Αγορών Στόχου Πελατών

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4514/2018 που ενσωμάτωσε την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MIFIDII) προσδιορίζει την Αγορά Στόχο (target market) για τους πελάτες της και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα τα οποία είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους (θετική αγορά – στόχο), και αντίστοιχα για Χρηματοπιστωτικά Μέσα που δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και στόχους τους (αρνητική αγορά – στόχο). Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ( στο εξής: η ΑΕΠΕΥ), δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε αναπροσαρμογή της προσδιορισμένης Αγοράς Στόχου και των αντίστοιχων Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Διευκρινίζεται ότι όταν παρέχονται μόνο οι υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης καθώς και εκτέλεσης εντολών, η ΑΕΠΕΥ ενδέχεται να μη διαθέτει για όλους τους πελάτες το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών. Η ΑΕΠΕΥ, επομένως στην περίπτωση αυτή, δε δύναται να προσδιορίσει την αγορά – στόχο και να εντάξει τους πελάτες της στην αντίστοιχη κατηγορία και η υποχρέωσή της καλύπτεται με την γνωστοποίηση της αγοράς στόχου για κάθε κατηγορία προϊόντος, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται παρακάτω είναι σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν είναι εξαντλητικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση που δοθούν διαφορετικές ή περισσότερο εξειδικευμένες περιγραφές της αγοράς - στόχου από τον Κατασκευαστή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή σε κάθε περίπτωση περαιτέρω εξειδίκευσής των περιγραφών αυτών από την ΑΕΠΕΥ.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο Πελάτης διενεργήσει συναλλαγές μέσω της ΑΕΠΕΥ στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΕΥ θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει μελετήσει τους παρακάτω πίνακες / Αγορές Στόχου και αποφασίζει ο ίδιος να προβεί σε συναλλαγές μόνο επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του (θετική αγορά – στόχο), και σε καμία περίπτωση επί αυτών που αντίστοιχα δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του (αρνητική αγορά – στόχο), αφού έχει λάβει υπόψη του την παρακάτω αντιστοίχιση αγορών – στόχου και επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τους κινδύνους που ενέχει κάθε επενδυτικό προϊόν, όπως αυτοί περιγράφονται στο Προσυμβατικό Πακέτο Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.solidus.gr στην ενότητα Πληροφορίες για τον Επενδυτή / Επενδυτικοί Κίνδυνοι.


Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως-SRRI:

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (SRRI - Synthetic Risk & Reward Indicator) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση ανά χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο κίνδυνο. Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του προϊόντος και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που αποδίδεται σε ένα προϊόν δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Ο δείκτης SRRI βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο δείκτης SRRI αναφέρεται και στα πληροφοριακά έγγραφα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1-2 : Χαμηλού Κινδύνου (Low Risk) 3-4 : Μέτριου Κινδύνου (Medium Risk) 5-7 : Υψηλού Κινδύνου (High Risk). Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως SRRI στα ομόλογα μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε αυτά. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 2-7, με το 2 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο ομολόγων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβαθμίσεως (ΑΑΑ).


Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου-SRI:

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI - Summary Risk Indicator) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν ή σε επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση (PRIIPs - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με επενδύσεις σε PRIIPs είναι ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Προκειμένου οι ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν πλήρως αυτούς τους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά με αυτούς συγκεντρώνονται στο μέτρο του δυνατού και να παρουσιάζονται με αριθμητικά στοιχεία ως ενιαίος συνοπτικός δείκτης κινδύνου με επαρκείς αναλυτικές εξηγήσεις. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης βασίζεται στην παραδοχή ότι ο πελάτης θα διακρατήσει το προϊόν για x μήνες. Εάν ο πελάτης ρευστοποιήσει σε πρώιμο στάδιο, ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος, και άρα ο πελάτης να εισπράξει λιγότερα. Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του προϊόντος και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που αποδίδεται σε ένα προϊόν δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.


Αγορά Στόχος Α (First Time Investor: SRRI – SRI up to 1)

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, Επαγγελματίες και Ιδιώτες πελάτες με καμία έως περιορισμένη γνώση και Εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μικρή ανεκτή ζημία, δεν περιορίζονται από το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, συντηρητικό προφίλ και στόχο τη διατήρηση των κεφαλαίων τους.

Θετική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έως ΒΒΒ- (investment grade) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
Αρνητική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Μετοχές χωρίς μόχλευση
Απλά Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 2-7 εξαιρουμένων των διαχείρισης διαθεσίμων
Stock Lending
Επενδύσεις σε μετοχές με μόχλευση (margin)
Πολύπλοκα Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Παράγωγα futures - long options – short options – covered
Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)
Προϊόντα FOREX με μόχλευση
Δομημένα προϊόντα (Structured Products)
Dual Currencies
Warrants

Αγορά Στόχος Β (Basic Investor: SRRI – SRI up to 4)

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, Επαγγελματίες και Ιδιώτες πελάτες με μερικές γνώσεις και βασική εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μέτρια ανεκτή ζημία, δεν περιορίζονται από το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, συντηρητικό προφίλ και στόχο την επίτευξη εισοδήματος.

Θετική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έως ΒΒΒ- (investment grade) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μετοχές χωρίς μόχλευση
Απλά Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 1-4 εξαιρουμένων των διαχείρισης διαθεσίμων
Stock Lending
Αρνητική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Επενδύσεις σε μετοχές με μόχλευση (margin)
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 5-7 εξαιρουμένων των διαχείρισης διαθεσίμων
Πολύπλοκα Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Παράγωγα futures - long options – short options – covered
Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)
Προϊόντα FOREX με μόχλευση
Δομημένα προϊόντα (Structured Products)
Dual Currencies
Warrants

Αγορά Στόχος Γ (Informed Investor: SRRI – SRI up to 6)

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, Επαγγελματίες πελάτες και Ιδιώτες πελάτες με εκτενή γνώση και εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα και συναλλαγές με μόχλευση, μεγάλη ανεκτή ζημία, δεν περιορίζονται από το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, ισορροπημένο προφίλ και στόχο την επίτευξη υπεραξίας.

Θετική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έως ΒΒΒ- (investment grade) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μετοχές χωρίς μόχλευση
Απλά Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 1-6 εξαιρουμένων των διαχείρισης διαθεσίμων
Stock Lending
Επενδύσεις σε μετοχές με μόχλευση (margin)
Πολύπλοκα Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Αρνητική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Παράγωγα futures - long options – short options – covered
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 7
Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)
Προϊόντα FOREX με μόχλευση
Δομημένα προϊόντα (Structured Products)
Dual Currencies
Warrants

Αγορά Στόχος Δ (Well Informed Investor: SRRI – SRI up to 7)

Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, Επαγγελματίες πελάτες και Ιδιώτες πελάτες με εκτενή γνώση και εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συναλλαγές με μόχλευση και επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, πολύ μεγάλη έως και ολική ζημία, δεν περιορίζονται από το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, επιθετικό προφίλ και στόχο την κερδοσκοπία.

Θετική Αγορά Στόχος

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έως ΒΒΒ - (investment grade) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μετοχές χωρίς μόχλευση
Απλά Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Αμοιβαία Κεφάλαια και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια (ETF's) με SRRI 1-7 εξαιρουμένων των διαχείρισης διαθεσίμων
Stock Lending
Επενδύσεις σε μετοχές με μόχλευση (margin)
Πολύπλοκα Ομόλογα ανεξαρτήτου πιστοληπτικής διαβάθμισης
Παράγωγα futures - long options – short options – covered
Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs)
Προϊόντα FOREX με μόχλευση
Δομημένα προϊόντα (Structured Products)
Dual Currencies
Warrants