Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιβεβαίωσης Γνησίου Υπογραφής

Οι πελάτες που δεν επιθυμούν να επισκεφτούν Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή αστυνομικό τμήμα προκειμένου να επιβεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής τους, έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία επιβεβαίωσης υπογραφής των εντύπων της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρεία):

 1. Ο Πελάτης διαβάζει προσεκτικά τις συμβάσεις τα ερωτηματολόγια και γενικά τα έντυπα που έχει παραλάβει και επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας της Εταιρείας για κάθε του απορία.
 2. Ο πελάτης συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία στην σύμβαση, συμπληρώνει τα έντυπα και τα ερωτηματολόγια, υπογράφει την σύμβαση, τα έντυπα, τα ερωτηματολόγια στα προβλεπόμενα σημεία και τα αποστέλλει στην Εταιρεία, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, μαζί με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έντυπα πιστοποίησης της ταυτότητας του και των λοιπών προσωπικών του στοιχείων. Επιπλέον αποστέλλει την Υπεύθυνη Δήλωση υπογραφής των εντύπων της εταιρείας την οποία εκδίδει ως κατωτέρω.
 3. Ο πελάτης επισκέπτεται την κυβερνητική ιστοσελίδα www.gov.gr και μεταβαίνει στην ενότητα Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της οποίας μπορεί να εκδοθεί υπεύθυνη δήλωση που να απευθύνεται προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Ταυτοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (αυθεντικοποίηση) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Taxisnet σε συνδυασμό με τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας του. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχει την ίδια νομική ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. Συμπληρώνει την σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία περιέχει όλα τα προσωπικά του στοιχεία και δηλώνει/βεβαιώνει προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την υπογραφή από μέρους του των κάθε φορά συμβάσεων, δηλώσεων, εντύπων ή/και ερωτηματολογίων της εταιρείας αναφέροντας σχετικά το κατά περίπτωση έντυπο.
 4. Ο Πελάτης εκτυπώνει και αποστέλλει με ταχυδρομείο στην διεύθυνση της έδρας της εταιρείας -Πύργος Απόλλων, Λουΐζης Ριανκούρ 64, Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ11523- την Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα σχετικά έντυπα (συμβάσεις, έντυπα ανοίγματος υπολογαριασμών, ερωτηματολόγια, αποδεικτικά ταυτότητας κατοικίας τηλεφώνου, κ.α.). Εάν πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο έντυπο πέραν της Σύμβασης και του Ερωτηματολογίου Γνώσεων - Συμβατότητας μπορεί να τα στείλει με τη μορφή αρχείου (pdf) από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας clients@solidus.gr.
 5. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας προβαίνει στον έλεγχο της εγκυρότητας της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από τη σχετική ενότητα της ίδιας ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται ότι το έντυπο είναι όντως καταχωρημένο και καθόλα όμοιο με αυτό που έχει προσκομισθεί στην εταιρεία επιβεβαιώνοντας ότι:
  • απευθύνεται στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ,
  • φέρει τα ίδια στοιχεία δηλούντος και το σύνολο τους,
  • έχει το ίδιο και φυσικά το απαιτούμενο περιεχόμενο δήλωσης,
  • φέρει την ίδια ημερομηνία.
  Επιπλέον στην περίπτωση ανοίγματος επενδυτικού λογαριασμού (υπογραφή σύμβασης – νέος πελάτης) θα διενεργείται και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη σε επιβεβαιωμένο του τηλέφωνο με την οποία η εταιρεία θα τον ενημερώνει για την παραλαβή της σύμβασης και της υπεύθυνης δήλωσης του.
 6. Εφόσον διαπιστωθεί η εγκυρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης, το τμήμα προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες ως να είχε το γνήσιο της υπογραφής στο έντυπο της εταιρείας. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αρχειοθετείται μαζί με το έντυπο αναφοράς της.

Υποδείγματα Kειμένου για Βεβαιώσεις και Δηλώσεις ανά περίπτωση:

1) Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων υπηρεσιών για Απευθείας διαβίβαση εντολών προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Φυσικό Πρόσωπο

Σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, έχω συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τo παράρτημα IV αυτής, για τη διαβίβαση των εντολών μου μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

Νομικό Πρόσωπο

Ενεργώντας, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ……………….…….. και για λογαριασμό της, σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τo παράρτημα IV αυτής, για τη διαβίβαση των εντολών της εταιρείας μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

2) Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων υπηρεσιών για Διαβίβαση εντολών προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου

Φυσικό Πρόσωπο

Σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα V αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών μου προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από τον/την Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο της ……………..…………… . Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

Νομικό Πρόσωπο

Ενεργώντας, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ……………….…….. και για λογαριασμό της, σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα V αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών της εταιρείας προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από τον/την Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο της ……………..…………… . Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

3) Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων υπηρεσιών για Διαβίβαση εντολών προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω τρίτης ΑΕΠΕΥ

Φυσικό Πρόσωπο

Σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα VI αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών μου προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από την …………………… ΑΕΠΕΥ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

Νομικό Πρόσωπο

Ενεργώντας, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ……………….…….. και για λογαριασμό της, σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα VI αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών της εταιρείας προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από την …………………… ΑΕΠΕΥ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

4) Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων υπηρεσιών για Διαβίβαση εντολών προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω ΑΕΕΔ

Φυσικό Πρόσωπο

Σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα VII αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών μου προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από την …………………… ΑΕΕΔ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

Νομικό Πρόσωπο

Ενεργώντας, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ……………….…….. και για λογαριασμό της, σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο συμπληρώσει και υπογράψει τη Σύμβαση Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την … …………………. 20… καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση – παράρτημα VII αυτής, για τη λήψη και διαβίβαση των εντολών της εταιρείας προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ από την …………………… ΑΕΕΔ. Βεβαιώνω επίσης ότι τα αναγραφόμενα στη σύμβαση στοιχεία καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν είναι σε ισχύ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

5) Υπογραφή Σύμβαση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) (Όλοι οι συνδικαιούχοι)

Σας δηλώνω ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, συμπληρώσει και υπογράψει την … …………………. 20…, τη Σύμβαση της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ για τη δημιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με συνδικαιούχο/ους τον/την/τους [ονοματεπώνυμο/α – πατρώνυμο/α – Α.Δ.Τ]. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).

6) Αίτηση για διενέργεια συναλλαγών διεθνών αγορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα SOLIDUS GLOBAL MARKETS και ανοίγματος Απευθείας Επενδυτικού Λογαριασμού - disclosed account στην Interactive Brokers IBCE

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο), με Α.Δ.Τ.: ………………………………………………… και Αριθμό Επενδυτικού Λογαριασμού …………………………………………………………………………………………… με την παρούσα αιτούμαι προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την ενεργοποίηση της πρόσβασης μου, για τη διενέργεια συναλλαγών στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας SOLIDUS GLOBAL MARKETS μέσω ανοίγματος Απευθείας Λογαριασμού-disclosed account στην Interactive Brokers IBCE.

7) Αίτηση για διενέργεια συναλλαγών διεθνών αγορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα SOLIDUS GLOBAL MARKETS και ανοίγματος -non disclosed account- Επενδυτικού Λογαριασμού στην Interactive Brokers LLC

Ο υπογράφων …………………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο), με Α.Δ.Τ.: ………………………………………………… και Αριθμό Επενδυτικού Λογαριασμού …………………………………………………………………………………………… με την παρούσα αιτούμαι προς τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την ενεργοποίηση της πρόσβασης μου, για τη διενέργεια συναλλαγών στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας SOLIDUS GLOBAL MARKETS μέσω ανοίγματος non-disclosed- Επενδυτικού Λογαριασμού στην Interactive Brokers LLC.

8) Υπογραφή οποιουδήποτε άλλου έντυπου της Εταιρείας μας (ερωτηματολόγια, έντυπα ενεργοποίησης υπολογαριασμών, εντολές μεταφορών, αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις, κ.α.)

Έχω συμπληρώσει και υπογράψει την … …………………. 20…, το/την [ονομασία εντύπου] της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Η παρούσα συμπληρώθηκε, υποβλήθηκε και αυθεντικοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ).