Προστασία Επενδυτών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προστασία Επενδυτών

Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ

Η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ (στο εξής: η Εταιρεία) λαμβάνει επαρκή μέτρα (sufficient steps), ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον Πελάτη σε συστηματική βάση, κατά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Εκτέλεσης εντολών Πελατών
 • Λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση ή περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση
 • Εκτέλεσης ή διαβίβασης σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο Διαχείρισης χαρτοφυλακίου
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει συγκεκριμένες οδηγίες προς την Εταιρεία, οι οδηγίες αυτές, ως προς τις παραμέτρους της εκτέλεσης που αφορούν, προηγούνται και υπερισχύουν της υποχρέωσης βέλτιστης εκτέλεσης και η Εταιρεία θα μεριμνά για την εκτέλεση της επίμαχης εντολής του Πελάτη σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες του.

Ενδεικτικά:

 • Επί συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης της επιλογής του η Εταιρεία ακολουθεί την οδηγία του Πελάτη (εφόσον πληρούνται οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις) και δεν ευθύνεται για την επιλογή του τόπου εκτέλεσης
 • Επί συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη για εκτέλεση εντολής του σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο ανεξαρτήτως τιμής, ο παράγοντας του χρόνου εκτέλεσης έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έναντι της τιμής και η Εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει την εκτέλεση της εντολής στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο με τους καλύτερους κατά τα λοιπά δυνατούς όρους, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται για την επιλογή του ενδεδειγμένου χρόνου ούτε για τα τυχόν αποτελέσματα ως προς άλλες παραμέτρους της εκτέλεσης (όπως η τιμή) που μπορεί να έχει η επιλογή του χρόνου εκτέλεσης της εντολής.
 • Για τις τυχόν λοιπές παραμέτρους της εντολής, τις οποίες δεν καλύπτουν οδηγίες του Πελάτη, εφαρμόζεται η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης
 • Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ζητά από τους Πελάτες, ούτε τους παρακινεί ή ενθαρρύνει να της δίδουν οδηγίες εκτέλεσης εντολών με συγκεκριμένες συνθήκες και περιεχόμενο, ούτε υποδεικνύει ή υποδηλώνει, ρητά ή σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο των οδηγιών στον Πελάτη, όταν η Εταιρεία γνωρίζει ότι μια τέτοια οδηγία θα την εμπόδιζε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο Πελάτη. Εντούτοις, αυτό δεν εμποδίζει την Εταιρεία να ζητά από τον Πελάτη να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συγκεκριμένων τόπων εκτέλεσης, υπό τον όρο ότι αυτοί οι τόποι εκτέλεσης είναι συνεπείς με την Παρούσα Πολιτική
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

 • Η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου
 • Το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής
 • Τα έξοδα και οι αμοιβές που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης
 • Τα έξοδα και οι αμοιβές εκκαθάρισης και διακανονισμού
 • Όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής
 • Η ταχύτητα εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση μίας συναλλαγής
 • Η πιθανότητα εκτέλεσης
 • Η πιθανότητα εκκαθάρισης και διακανονισμού
 • Ο όγκος της συναλλαγής
 • Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι κατά φθίνουσα προτεραιότητα και βαρύτητα των εν λόγω παραγόντων.

Η σειρά αυτή μπορεί να διαφοροποιείται, ακόμη και ανά εντολή, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη Πελάτη ή ως επαγγελματία Πελάτη

(ii) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η εντολή αφορά συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)

(iii) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής

(iv) Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, προς τους οποίους μπορεί να κατευθυνθεί και πιθανότατα θα εκτελεσθεί η εντολή

(v) Τις τυχόν συγκεκριμένες και ειδικότερες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν στην αγορά κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, όπως, ενδεικτικά, ρευστότητα, διακύμανση τιμών

(vi) Τυχόν σχετικές ειδικές προβλέψεις από τη συμβατική σχέση του Πελάτη με την Εταιρεία

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες της εταιρείας, σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία η Εταιρεία λειτουργεί ως διανομέας. Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή/και εκτέλεση εντολών πελατών, καθώς και κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών.

5. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος με όρους συνολικού τιμήματος σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ανταγωνιστικών τόπων εκτέλεσης μιας εντολής του Πελάτη που αφορά χρηματοπιστωτικό μέσο, η Εταιρεία για να προσδιορίσει το συνολικό τίμημα αξιολογεί και συγκρίνει τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη από την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική και μπορούν να εκτελέσουν τη σχετική εντολή. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη της τις προμήθειες που εισπράττει η ίδια η Εταιρεία και τα κόστη που βαρύνουν τον Πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καλεί Πελάτη να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης, παρέχονται ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες στον Πελάτη, ώστε ο Πελάτης να αποτραπεί από το να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης αντί ενός άλλου αποκλειστικά βάσει την Πολιτική Τιμολόγησης της Εταιρείας.

6. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Ιδιώτες Πελάτες

Για ιδιώτες Πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται συνολικά λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση της εντολής, ήτοι σε όρους συνολικού τιμήματος, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Πελάτης και οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του κάθε τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού, καθώς και όλων των προμηθειών/αμοιβών που καταβάλλονται προς την ίδια την Εταιρεία ή/και προς τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.

Επαγγελματίες Πελάτες

Η Εταιρεία εκτελεί εντολές επαγγελματιών πελατών κατά παρέκκλιση του παράγοντα του συνολικού τιμήματος ανάλογα με τα κριτήρια εκτέλεσης και δεν υποχρεούται να θεωρεί το συνολικό κόστος της συναλλαγής ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης.

7. ΟΡΙΣΜΟΙ

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών: είναι η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται και δεσμεύει την Εταιρεία σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνει, διαχειρίζεται και, περαιτέρω, εκτελεί ή διαβιβάζει την εντολή Πελάτη.

Εντολή Πελάτη: είναι η εντολή που δίδει ο Πελάτης στην Εταιρεία προς εκτέλεση ή περαιτέρω διαβίβαση για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου (π.χ. συνεργαζόμενης, άλλης ΕΠΕΥ, πιστωτικού ιδρύματος διαχειριστή στον οποίον ο Πελάτης έχει αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του).

Εργάσιμη ημέρα και ώρα ανά χρηματοπιστωτικό μέσο: είναι αυτή που προσδιορίζεται από την ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο.

Τόπος Εκτέλεσης: είναι οι «αγορές», όπου είναι διαθέσιμα προς αγορά ή πώληση τα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία ο Πελάτης επιθυμεί να καταρτίσει συναλλαγές. Για δευτερογενείς αγορές, Τόποι Εκτέλεσης είναι οι ρυθμιζόμενες αγορές (ΡΑ), οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), οι Μηχανισμοί Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), τρίτοι (συστηματικοί ή μη) Εσωτερικοποιητές (είτε η ίδια η Εταιρεία ως Εσωτερικοποιητής). Για πρωτογενείς αγορές, Τόποι Εκτέλεσης είναι ο εκδότης του χρηματοπιστωτικού μέσου, του οποίου διενεργείται δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση και ο διαχειριστής του ΟΣΕΚΑ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δημιουργία των μεριδίων και μετοχών του. Εφόσον η Εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση στον Τόπο Εκτέλεσης, είναι δηλαδή Μέλος στην ρυθμιζόμενη αγορά, στον ΠΜΔ, στην πλατφόρμα του Εσωτερικοποιητή, στον εκδότη ή στο διαχειριστή ΟΣΕΚΑ, γίνεται λόγος για Τόπο Εκτέλεσης, διαφορετικά ο Τόπος Εκτέλεσης, στον οποίον η Εταιρεία δεν είναι Μέλος, καθίσταται προσβάσιμος μέσω του Αντισυμβαλλόμενου.

Αντισυμβαλλόμενος: είναι άλλη τρίτη σχετικά αδειοδοτημένη επενδυτική επιχείρηση, προς την οποία η Εταιρεία διαβιβάζει εντολή Πελάτη προς εκτέλεση (Εκτελούσα Επιχείρηση). Διαβίβαση σε Αντισυμβαλλόμενο λαμβάνει χώρα για χρηματοπιστωτικά μέσα σε Τόπους Εκτέλεσης, στους οποίους η Εταιρεία δεν έχει άμεση ίδια πρόσβαση (π.χ. αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά μέσα σε διαπραγμάτευση σε αλλοδαπές αγορές, όπου η Εταιρεία δεν είναι Μέλος.)

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται για όλες τις εντολές Πελάτη, είτε είναι ιδιώτης είτε επαγγελματίας. Αναφέρεται στα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα» για τα οποία η Εταιρεία δύναται να δέχεται εντολές και περιλαμβάνει τους Τόπους Εκτελέσεως, στους οποίους η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί με συστηματικό τρόπο να επιτυγχάνει το καλύτερο/βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

8. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για την ισχύουσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της, μέσω του Προσυμβατικού Πακέτου Πληροφοριών και της ιστοσελίδας της. Επομένως, όταν η Εταιρεία λαμβάνει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών, ευλόγως θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει λάβει γνώση, συμφωνεί με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

9. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Εταιρεία καταγράφει άμεσα τις Εντολές των Πελατών και είτε τις διαβιβάζει τηλεφωνικά προς εκτέλεση είτε τις εισάγει σε ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο Νόμος, όπως χρόνος εισαγωγής, χρόνος εκτέλεσης, τίτλος, τεμάχια, τιμή, κωδικός αριθμός επενδυτικού λογαριασμού Πελάτη, ιστορικό Εντολής.

Οι Εντολές εισάγονται στο σύστημα διαπραγμάτευσης με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

i) Τρόπος λήψης και καταγραφή των εντολών

Οι κάθε είδους εντολές του Πελάτη προς την Εταιρεία πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το αντικείμενό τους. Ο Πελάτης δύναται να διαβιβάζει εντολές με ή χωρίς όριο τιμής, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες που ισχύουν στον Τόπο Εκτέλεσης. Σε περίπτωση που οι εντολές (οδηγίες) του Πελάτη δεν είναι συγκεκριμένες ή σαφείς σχετικά με όρους ή συνθήκες εκτέλεσής τους, η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια:

α) να μην εκτελέσει τις εντολές αυτές,

β) να ζητήσει οδηγίες για την εκτέλεσή τους και γ) να τις εκτελέσει αίροντας, κατά την κρίση της, τις ασάφειες, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την ερμηνεία τους. Εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοιου είδους εντολές. Εφόσον οι εντολές του Πελάτη δεν αποκλείουν τη μερική ή τμηματική εκτέλεση, μπορούν να εκτελεστούν μερικά ή τμηματικά.

Οι εντολές του Πελάτη πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου δίδονται, άλλως θεωρείται ότι δίδονται για λογαριασμό του ιδίου του Πελάτη. Εντολές του Πελάτη προς την Εταιρεία δίδονται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο για τη διαβίβαση εντολών πρόσωπο. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται είτε γραπτά, ως εγγράφου νοουμένου και ηλεκτρονικού (e-mail) μηνύματος, είτε προφορικά, και μέσω τηλεφώνου. Η Εταιρεία, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και, γενικά, των συμφωνιών με τον Πελάτη, σύμφωνα και με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, δικαιούται να προβαίνει σε καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Οριακή εντολή Πελάτη επί εισηγμένων μετοχών, η οποία δεν εκτελείται αμέσως, ανακοινώνεται δημόσια εφόσον ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες, γενικές ή ανά εντολή, οδηγίες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ρητής γενικής εντολής του πελάτη, να μην ανακοινώνει αμέσως δημοσίως εντολή του με όριο και γενικότερα να διαχειρίζεται κατά την απόλυτη κρίση της, εντολές του πελάτη οι οποίες δεν εκτελούνται αμέσως υπό τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ρητής γενικής εντολής του πελάτη, να μην ανακοινώνει αμέσως δημοσίως εντολή του με όριο και γενικότερα να διαχειρίζεται κατά την απόλυτη κρίση της, εντολές του πελάτη οι οποίες δεν εκτελούνται αμέσως υπό τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Ειδικά ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα στις αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία εκτελεί η ίδια τις εντολές των Πελατών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας και κατάρτισης συναλλαγών των αγορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή αλλά και γενικότερα όταν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται σε έναν μόνο τόπο διαπραγμάτευσης, μοναδικό κριτήριο βέλτιστης εκτέλεσης για την Εταιρεία αποτελεί ο χρόνος διαβίβασης και εκτέλεσης από τη λήψη της Εντολής. Ειδικά ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία κατά την εισαγωγή των εντολών προς εκτέλεση δέχεται τα παρακάτω είδη εντολών σε μετοχές, ETF ή παράγωγα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις οποίες καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ:

 • Ελεύθερες (εντολές στην τρέχουσα τιμή)
 • Εντολές με όριο

Οι εντολές του Πελάτη δίδονται στους πιστοποιημένους υπαλλήλους του τμήματος συναλλαγών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Ο Πελάτης που έχει συνάψει σύμβαση λήψης και διαβίβασης εντολών με συνεργαζόμενη ΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, μπορεί να διαβιβάζει τις εντολές του είτε μέσω αυτών, είτε απευθείας στην Εταιρεία.

ii) Χρόνος ισχύος των εντολών

Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνον από εντολές του Πελάτη που δίδονται σε εργάσιμες για την Ελλάδα και την Εταιρεία ημέρες και ώρες, ακόμα και για Τόπους Εκτέλεσης που λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες για την Ελλάδα και την Εταιρεία.

Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρεία ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για την ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας δίδονται ή, όταν δίδονται σε χρόνο εκτός λειτουργίας του σχετικού με τη συναλλαγή Τόπου Εκτέλεσης, για την αμέσως επόμενη ημέρα λειτουργίας του, εκτός εάν άλλως ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των εντολών του Πελάτη, εν όλω ή εν μέρει, κατά την ημέρα που ισχύουν, δεν ισχύουν αυτές για την αμέσως επόμενη ημέρα. Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρεία είναι ανέκκλητες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην οποία αναφέρονται και μία ώρα πριν από την έναρξη αυτής. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση των εντολών, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως επ’ αυτών.

Η Εταιρεία εκτελεί τις εντολές που λαμβάνει με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, εκτός αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εντολής, οι συνθήκες της αγοράς ή τα συμφέροντα ενός Πελάτη επιβάλλουν διαφορετικό χειρισμό. Η Εταιρεία ενημερώνει, εντός του αντικειμενικά ευλόγως απαιτουμένου χρόνου, για κάθε ουσιώδες πρόβλημα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής Πελάτη.

iii) Ομαδοποίηση και επιμερισμός των εντολών

Η Εταιρεία δύναται να ομαδοποιεί εντολές τόσο προς περαιτέρω διαβίβαση όσο και προς εκτέλεσή τους. Η ομαδοποίηση των εντολών ενός Πελάτη μπορεί να γίνει με εντολές άλλου Πελάτη αλλά και με εντολές ιδίου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Ομαδοποίηση εντολών δε διενεργείται εκτός εάν πιθανολογείται ότι αυτή δεν συνεπάγεται βλάβη των συμφερόντων του Πελάτη και δεν ενδέχεται να αποβεί, συνολικά, σε βάρος του Πελάτη και των συμφερόντων του. Η ομαδοποίηση εντολών είναι, γενικώς, επωφελής για τον Πελάτη, καθώς συντελεί σε μείωση του κόστους και αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο επιμερισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων, που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασμό περισσοτέρων Πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας ομαδοποιημένης συναλλαγής, γίνεται στη μέση ενιαία τιμή, που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως προς τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά μέσα, συναγομένης της ενιαίας τιμής για κάθε Μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών.

Σε περίπτωση που έχουν ομαδοποιηθεί εντολές της ίδιας της Εταιρείας με εντολές Πελατών, ο επιμερισμός γίνεται ως προς όλους τους συμμετέχοντες στην ομαδοποίηση επί ίσοις όροις και στην ίδια τιμή. Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των Πελατών, που είχαν ομαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέμεται αναλογικά μεταξύ όλων των πελατών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε Πελάτη όγκου. Αν στην ομαδοποίηση περιέχονται και εντολές της ίδιας της Εταιρείας, οι σχετικές συναλλαγές επιμερίζονται καταρχήν υπέρ των Πελατών, εκτός και αν χωρίς την εν λόγω ομαδοποίηση η Εταιρεία, είτε δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την εντολή, είτε δεν θα ήταν σε θέση να την εκτελέσει με τόσο ευνοϊκούς όρους για τον Πελάτη, πράγμα που εξετάζεται και διαπιστώνεται ειδικά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρεία επιμερίζει αναλογικά τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό με τις άλλες/λοιπές συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών της, σύμφωνα με την εκτεθείσα πολιτική επιμερισμού των εντολών.

10. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Εταιρεία διαβιβάζει τις εντολές Πελατών της σε οποιαδήποτε τρίτη εκτελούσα επιχείρηση, με την οποία συνεργάζεται, για την εκτέλεση των εντολών αυτών. Οι εκτελούσες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, παρατίθενται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας www.solidus.gr.

Η Εταιρεία κατά την παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών ενεργεί έτσι, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Πελατών της κατά τη διαβίβαση εντολών Πελατών σε τρίτες εκτελούσες επιχειρήσεις προς εκτέλεση. Αντιστοίχως, οι εν λόγω εκτελούσες επιχειρήσεις διαθέτουν ρυθμίσεις εκτέλεσης που επιτρέπουν στην Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, όταν αποστέλλει ή διαβιβάζει σε αυτές εντολές προς εκτέλεση.

Σε περιπτώσεις ουσιαστικής μεταβολής, η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής των τόπων ή εκτελουσών επιχειρήσεων, στις οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό για να τηρούν την πρωταρχική απαίτηση βέλτιστης εκτέλεσης.

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες ή δυνητικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις εκτελούσες επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται ή αποστέλλονται οι εντολές προς εκτέλεση.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία επιλέγει ελεύθερα τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων δέχεται εντολές. Η σχετική πληροφόρηση βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. H Εταιρεία, ύστερα από έρευνα, διαπιστώνει τους Τόπους Εκτέλεσης και προσδιορίζει με ανάλυση κόστους - προσδοκώμενου οφέλους τους Τόπους Εκτέλεσης για τα χρηματοπιστωτικά αυτά μέσα. Εάν υπάρχει ένας τουλάχιστον Τόπος Εκτέλεσης για το χρηματοπιστωτικό μέσο, η Εταιρεία δεν προβαίνει, καταρχήν, σε επιλογή Αντισυμβαλλομένων για την πρόσβαση σε άλλους Τόπους Εκτέλεσης, καθώς τεκμαίρεται ότι η εντολή εκτελείται στον Τόπο Εκτέλεσης οικονομικότερα, χωρίς δηλαδή την προμήθεια ενδιάμεσου Αντισυμβαλλόμενου, και ασφαλέστερα για τον Πελάτη. Η ασφάλεια εν προκειμένω συνίσταται αφενός στον έλεγχο της διαδικασίας εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη και αφετέρου στον τρόπο εκκαθάρισης και διακανονισμού της συναλλαγής. Η Εταιρεία επιλέγει Τόπους Εκτέλεσης που θεωρεί οικονομικά βιώσιμους και επαρκείς για τη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών. Η Εταιρεία μπορεί, εντούτοις, να προβαίνει σε επιλογή Αντισυμβαλλομένων και για χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία διαθέτει Τόπους Εκτέλεσης, όταν με σχετική ανάλυση κόστους – προσδοκώμενου οφέλους διαπιστώσει, ότι η συγκεκριμένη διασύνδεσή της με Αντισυμβαλλόμενο αυξάνει τις δυνατότητες βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών. Εάν δεν υπάρχει Τόπος Εκτέλεσης, η Εταιρεία προχωρά σε επιλογή Αντισυμβαλλομένων. Η επιλογή αυτή γίνεται πάλι με ανάλυση κόστους – προσδοκώμενου οφέλους, στην οποία βασικοί άξονες είναι η προσδοκώμενη ποιότητα της εκτέλεσης και το κόστος της σχετικής διασύνδεσης. Η Εταιρεία διαμορφώνει την πολιτική των αμοιβών και προμηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέμιτη διάκριση μεταξύ Τόπων Εκτέλεσης. Η Εταιρεία δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έμμεσα συγκεκριμένους Τόπους Εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους Τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών.

Η Εταιρεία αξιολογεί τους Τόπους Εκτέλεσης αλλά και τους Αντισυμβαλλόμενους τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και, ειδικότερα, εντός του μηνός Μαΐου. Οι τόποι εκτέλεσης και οι Αντισυμβαλλόμενοι-πάροχοι υπηρεσιών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η αξιολόγηση δεν γίνεται με βάση μεμονωμένες συναλλαγές αλλά λαμβάνεται υπόψη συγκεκριμένο ιστορικό συναλλαγών ορισμένης χρονικής περιόδου. Ζητούμενο είναι κατά πόσο ο Τόπος Εκτέλεσης ή ο Αντισυμβαλλόμενος επιτυγχάνει ή επιτρέπει στην Εταιρεία να επιτύχει το Βέλτιστο Δυνατό Αποτέλεσμα εκτέλεσης για τους Πελάτες.

Η Εταιρεία διαβιβάζει με κάθε επιμέλεια στους Αντισυμβαλλόμενους την εντολή και τις τυχόν ειδικές οδηγίες που λαμβάνει από τους Πελάτες, η εκτέλεση όμως γίνεται με βάση την αντίστοιχη πολιτική εκτέλεσης εντολών του Αντισυμβαλλόμενου.

12. HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ-INTERNET ON LINE TRADING

Όταν ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαβίβασης των εντολών του, καθορίζει όλες τις παραμέτρους για την εκτέλεσή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκτέλεση της εντολής δεν καλύπτεται από την υποχρέωση της Εταιρείας για βέλτιστη εκτέλεση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που έχει καθορίσει ο Πελάτης.

13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (OTC)

Όταν το Χρηματοπιστωτικό μέσο διαπραγματεύεται OTC (εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς), η δυνατότητα να εφαρμοστεί η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης περιορίζεται. Στην περίπτωση που τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενες αγορές και στα οποία δεν υπάρχει ρευστότητα και τιμές προσφοράς και ζήτησης, η Εταιρεία δίνει μεγαλύτερη σημασία στη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής. Η Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με αντισυμβαλλόμενους στους οποίους απευθύνεται για προσφορές αγοράς - πώλησης κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Συγκρίνει τις τιμές και επιλέγει την καλύτερη για τον πελάτη.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εφόσον, σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης, υπάρχουν περισσότεροι από ένας Τόποι Εκτέλεσης ή Αντισυμβαλλόμενοι για το χρηματοπιστωτικό μέσο, που αφορά η εντολή Πελάτη, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη της:

 • Τη φύση της εντολής, εάν πρόκειται για αγορά ή πώληση, εάν είναι εντολή σχετιζόμενη με την τιμή, οριακή ή ελεύθερη, εάν αφορά συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων
 • Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, εάν είναι εισηγμένο ή μη προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή αντίθετα εάν είναι από τη φύση του «εξωχρηματιστηριακά» διαπραγματευόμενο, εάν πρόκειται για μετοχή, τίτλο σταθερού εισοδήματος, παράγωγο, αμοιβαίο κεφάλαιο κλπ, εάν η αγορά του έχει ρευστότητα ή είναι μη ρευστή κλπ, συγκρίνει: τις πιθανές τιμές, στις οποίες μπορεί να εκτελεστεί η εντολή στους διαφόρους προσβάσιμους Τόπους Εκτέλεσης
 • Το κόστος της συναλλαγής
 • Την πιθανότητα της εκτέλεσης δεδομένου και του υφιστάμενου εκκρεμούς όγκου εντολών
 • Την πιθανολογούμενη ταχύτητα της εκτέλεσης
 • Κάθε άλλη κρίσιμη για την εκτέλεση της εντολής παράμετρο και αποφασίζει για τη βέλτιστη εκτέλεση εκάστης εντολής
15. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Βέλτιστη εκτέλεση μίας εντολής θεωρείται:

α. Η ορθή διαχείρισή της πριν την αποστολή της για εκτέλεση αλλά και ο σωστός επιμερισμός των αποκτηθέντων μετά την εκτέλεση

β. Η επιλογή του Τόπου Ίδιας Εκτέλεσης ή του Αντισυμβαλλόμενου, που πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει στην εκτέλεση της εντολής με το Βέλτιστο Δυνατό Αποτέλεσμα, είτε κατά την κρίση της Εταιρείας, είτε σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του πελάτη

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όταν το Χρηματοπιστωτικό Μέσο διαπραγματεύεται σε ένα μόνο τόπο διαπραγμάτευσης, μοναδικό κριτήριο βέλτιστης εκτέλεσης θα αποτελεί ο χρόνος εκτέλεσης από τη λήψη της Εντολής.

17. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ως Βέλτιστο Δυνατό Αποτέλεσμα νοείται η εκτέλεση της συναλλαγής με βεβαιότητα διακανονισμού της και με επίτευξη του καλύτερου συνολικού τιμήματος, δηλαδή της καλύτερης τιμής πλέον χρεώσεων, προμηθειών και εξόδων εκτέλεσης και διακανονισμού. Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι, για να επιτύχει το Βέλτιστο Δυνατό Αποτέλεσμα ή για να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή τους κανόνες διαπραγμάτευσης των αγορών όπου συμμετέχει, θα πρέπει να αξιολογήσει και άλλες παραμέτρους εκτέλεσης πέραν του πιθανολογούμενου προς επίτευξη συνολικού τιμήματος, έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την ουσιαστική βέλτιστη εκτέλεση της εντολής και την προστασία της αγοράς. Τέτοιες περιπτώσεις ανακύπτουν ενδεικτικά, όταν το είδος του Πελάτη επιβάλει διαφορετικές προτεραιότητες εκτέλεσης, όπως ταχύτητα έναντι επιδιωκόμενης τιμής, ή όταν η προστασία της αγοράς ή των συμφερόντων του Πελάτη επιβάλει τον προσεκτικό χειρισμό του κινδύνου που ανακύπτει κατά την εκτέλεση μίας μεγάλης σε όγκο εντολής. Η στάθμιση τέτοιων παραγόντων είναι ευχερέστερη για επαγγελματίες πελάτες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών που διαβιβάζονται σε Αντισυμβαλλόμενο, καθώς αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τη δική του πολιτική εκτέλεσης. Ως προς τον Αντισυμβαλλόμενο, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η ετήσια τουλάχιστον αξιολόγησή του και η παροχή προς τον Πελάτη κάθε δυνατής συνδρομής για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον έχει υποστεί ζημία και η συνδρομή αυτή κρίνεται απαραίτητη και γίνεται με δικά του έξοδα.

18. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, οι εντολές του Πελάτη πρέπει πάντοτε να είναι σαφείς και καθορισμένες. Τόσο, όμως, οι οριακές, όσο και οι ελεύθερες εντολές υποχρεώνουν την Εταιρεία να προσδιορίσει και επιτύχει το Βέλτιστο για τον Πελάτη Δυνατό Αποτέλεσμα.

19. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές και διορθώσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο/σκόπιμο.

Η Εταιρεία εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσο οι Τόποι Εκτέλεσης εξυπηρετούν επαρκώς τα συμφέροντά των Πελατών της. Η Εταιρεία ενημερώνει για οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών με την τοποθέτηση αναθεωρημένης έκδοσης της Πολιτικής Εκτέλεσης στην ιστοσελίδα της.