Επενδυτικοί Κίνδυνοι

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από την Φύλαξη και Διοικητική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Πληροφορίες σχετικά με την τήρηση από τη SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ λογαριασμών Θεματοφυλακής σε τρίτες επιχειρήσεις

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ τηρεί για λογαριασμό των πελατών της, περιουσιακά τους στοιχεία, χρηματοπιστωτικά μέσα και χρήματα, σε επενδυτικούς ή τραπεζικούς ατομικούς και συλλογικούς (omnibus) λογαριασμούς, σε τρίτες σχετικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά Τράπεζες, Επενδυτικές Εταιρείες(ΕΠΕΥ), κάθε μορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, Συστημάτων Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου και Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και, εν γένει θεματοφυλάκων (στο εξής: οι «συνεργαζόμενοι Θεματοφύλακες»).

Υπάρχουν δύο κατηγορίες λογαριασμών στους οποίους η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ τηρεί περιουσιακά στοιχεία πελατών της σε συνεργαζόμενους με αυτήν Θεματοφύλακες, ο ατομικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται σε συνεργαζόμενο Θεματοφύλακα απευθείας στο όνομα του πελάτη και ο συλλογικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται στο όνομα της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ.

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται έναντι των Πελάτων της για την πλημμελή εκπλήρωση ή και, γενικά, για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων Θεματοφυλάκων, στους οποίους περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ατομικών ή συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts), περιλαμβανομένης της περιπτώσεως αφερεγγυότητας τους, ευθυνόμενη μόνον για πταίσμα της, ως προς την επιλογή του συνεργαζόμενου Θεματοφύλακα, εφόσον η επιλογή γίνεται από αυτήν.

Η λειτουργία Θεματοφυλάκων υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτους που προβλέπει ισοδύναμο σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές της ΕΕ, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι ο συνεργαζόμενος Θεματοφύλακας επρόκειτο να περιέλθει σε οριστική αδυναμία πληρωμών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα σας δηλώνουμε ότι η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ δεν ευθύνεται για τυχόν πταίσματα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των συνεργαζόμενων Θεματοφυλάκων.

Ενημερώνουμε τους υπάρχοντες ή τους δυνητικούς Πελάτες της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ότι η κατοχή περιουσιακών τους στοιχείων (χρηματοπιστωτικών μέσων ή χρημάτων) μέσω τρίτων συνεργαζόμενων, με την SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, Θεματοφυλάκων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μπορεί να συνδέεται με πρόσθετους γι’ αυτούς κινδύνους τους οποίους παραθέτουμε παρακάτω:

Κίνδυνοι από την Φύλαξη και Διοικητική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Κίνδυνος Αφερεγγυότητας Θεματοφύλακα (ισχύει και για τα δυο είδη λογαριασμών Θεματοφυλακής, Ατομικούς και Συλλογικούς)

Είναι ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε Θεματοφυλακή λόγω πράξεων ή παραλείψεων του συνεργαζόμενου, με την SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, Θεματοφύλακα (πχ λάθη στην καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στα ηλεκτρονικά αρχεία του Θεματοφύλακα) ή ακόμα λόγω απάτης σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, καταστεί αφερέγγυος µε αποτέλεσμα να µην μπορούν να ανακτηθούν τα υπό φύλαξη χρηματοπιστωτικά μέσα, ή κεφάλαια, ή να καθυστερήσει η απόδοσή τους.

Κίνδυνοι που συνδέονται με το είδος του λογαριασμού Θεματοφυλακής
Ατομικός λογαριασμός
 • Κίνδυνος επιβολής κατάσχεσης.
  Η κατάσχεση περιουσιακών σας στοιχείων, χρηματοπιστωτικά μέσα και χρήματα, που τηρούνται σε συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες είναι δυνατή και θεωρείται ως κατάσχεση επί κινητού πράγματος που βρίσκεται εις χείρας τρίτου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Κίνδυνος αφερεγγυότητας της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ.
  Καθώς τα περιουσιακά σας στοιχεία, χρηματοπιστωτικά μέσα και χρήματα, διαχωρίζονται πλήρως από αυτά της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, και τηρούνται σε λογαριασμό συνεργαζόμενου Θεματοφύλακα στο όνομα σας, σας παρέχεται πλήρης προστασία, από την στιγμή που η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ θα καταστεί αφερέγγυα.
 • Κίνδυνος επέλευσης ζημιάς λόγω ελλείμματος / απώλειας τίτλων σας (short fall).
  Πρόκειται για τον κίνδυνο που ανακύπτει όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας εμφανίζει έλλειμμα του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών σας στοιχείων. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ή ο συνεργαζόμενος Θεματοφύλακας δεν είναι σε θέση να σας αποδώσει τα περιουσιακά σας στοιχεία. Η εν λόγω αδυναμία μπορεί να προκύψει από διάφορες αιτίες, όπως π.χ. διοικητικό λάθος, αφερεγγυότητα της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ή του συνεργαζόμενου Θεματοφύλακα, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, το μέγεθος της ζημίας σας εξαρτάται από την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων για τα οποία υπάρχει αδυναμία απόδοσης.
Συλλογικός λογαριασμός – Omnibus Account

Γενικά η τήρηση περιουσιακών στοιχείων, χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων, σε συλλογικούς λογαριασμούς ενδέχεται να περιορίζει το δικαίωμα να μπορέσετε να αξιώσετε, ανά πάσα στιγμή ή και καθόλου, άμεση κυριότητα στα χρηματοπιστωτικά μέσα ή και να ασκήσετε εν όλω ή εν µέρει δικαιώματα εξ αυτών.

Πιο αναλυτικά:

 • Κίνδυνος επιβολής κατάσχεσης.
  Ο Συλλογικός λογαριασμός που τηρείται στον συνεργαζόμενο Θεματοφύλακα δεν υπόκειται σε κατάσχεση. Ωστόσο, η επιβολή κατάσχεσης επί των περιουσιακών σας στοιχείων είναι δυνατή, με βάση τον διαχωρισμό τους ανά πελάτη, που προκύπτει από τα αρχεία και τους λογαριασμούς που τηρεί η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ.
 • Κίνδυνος αφερεγγυότητας της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ.
  Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, εφόσον έχει διενεργηθεί αποτελεσματικός διαχωρισμός των περιουσιακών σας στοιχείων, και αυτά φυλάσσονται σε συνεργαζόμενο Θεματοφύλακα, σας παρέχεται προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραλάβετε τα περιουσιακά σας στοιχεία που περιλαμβάνονται στον συλλογικό λογαριασμό, εφόσον αυτά επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων του λογαριασμού. Εφίσταται η προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω προστασία είναι στην πράξη δυσχερέστερη σε σχέση με την αντίστοιχη προστασία που προκύπτει στο πλαίσιο τήρησης ατομικών λογαριασμών, καθώς το μέτρο ικανοποίησης κάθε πελάτη ευρίσκεται και αποδεικνύεται βάσει των εγγραφών και των καταχωρίσεων της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της.
 • Κίνδυνος επέλευσης ζημιάς λόγω ελλείμματος / απώλειας τίτλων σας (short fall).
  Πρόκειται για τον κίνδυνο που ανακύπτει όταν το υπόλοιπο του συλλογικού λογαριασμού της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στον συνεργαζόμενο Θεματοφύλακα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε αυτόν συγκεντρωτικά. Η εν λόγω αδυναμία μπορεί να προκύψει από διάφορες αιτίες, όπως π.χ. διοικητικό λάθος, αφερεγγυότητα της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ή του συνεργαζόμενου Θεματοφύλακα, κλπ.
 • Νομικός Κίνδυνος.
  Σε περίπτωση που ο συνεργαζόμενος Θεματοφύλακας έχει την έδρα του ή τηρεί τους λογαριασμούς του στην αλλοδαπή η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων διέπεται από την σχετική αλλοδαπή νομοθεσία, και τα δικαιώματά σας µπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχετε με βάση την ελληνική νομοθεσία.
Προστασία που παρέχει η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στις μηχανογραφικές της εφαρμογές τηρεί τα αρχεία των μοναδικών επενδυτικών λογαριασμών που διαθέτει ξεχωριστά έτσι ώστε να είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή:

i) να είναι δυνατός ο πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των δικών της περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της,
ii) να είναι δυνατός ο πλήρης διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων του κάθε πελάτη σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία των λοιπών πελατών της,
iii) να συμφωνούν και να αντιστοιχίζονται οι καταχωρίσεις, που αφορούν την τήρηση περιουσιακών στοιχείων πελατών της, οι οποίες βρίσκονται στις μηχανογραφικές της εφαρμογές, με τις σχετικές αναφορές των τρίτων συνεργαζόμενων Θεματοφυλάκων,
iv) να είναι σαφές στον πελάτη σε ποιον συνεργαζόμενο Θεματοφύλακα τηρεί η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ τα χρηματοπιστωτικά μέσα του, καθώς στην επικεφαλίδα του κάθε υπολογαριασμού του επενδυτικού λογαριασμού του πελάτη και στις σχετικές αναφορές που λαμβάνει ο πελάτης από την SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, αρχικά αναφέρεται το όνομα του συνεργαζόμενου Θεματοφύλακα.