Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Τόποι Εκτέλεσης

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χρησιμοποιούμενοι από την Εταιρεία Τόποι Εκτέλεσης είναι οι ακόλουθες Ρυθμιζόμενες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ):

 • Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)
 • Χρηματιστήριο Κύπρου (Χ.Α.Κ.)
 • Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) Χρηματιστήριου Αθηνών
 • ΝΕΑ Αγορά (Ν.Ε.Α.) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρεία και στις οποίες η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση είναι οι ακόλουθες:

 • INTERACTIVE BROKERS
 • UBS Switzerland AG
 • AK Jensen Ltd
 • BNP PARIBAS LUXENBURG
 • ΤΡΙΤΟΝ ΑΕΔΑΚ
 • GMM Global Money Managers Ltd

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την εκκαθάριση / διακανονισμό των συναλλαγών διενεργούν οι κατωτέρω επιχειρήσεις:

 • Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) / Εταιρεία Εκκαθάρισης (ΕΤ.ΕΚ.)
 • Χρηματιστήριο Κύπρου (Χ.Α.Κ.)
 • INTERACTIVE BROKERS
 • AK Jensen Ltd
 • EUROBANK GREECE
 • EUROBANK CYPRUS
 • ATTICA BANK
 • BNP PARIBAS LUXENBURG
 • OPTIMA BANK

ΦΥΛΑΤΤΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)

Η φύλαξη των αποκτηθέντων / διακανονισθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

 • Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) / Εταιρεία Εκκαθάρισης (ΕΤ.ΕΚ.)
 • Χρηματιστήριο Κύπρου (Χ.Α.Κ.)
 • INTERACTIVE BROKERS
 • EUROBANK GREECE
 • EUROBANK CYPRUS
 • ATTICA BANK
 • BNP PARIBAS LUXENBURG
 • ΤΡΙΤΟΝ ΑΕΔΑΚ
 • GMM Global Money Managers Ltd
 • OPTIMA BANK


Ετήσια δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων Εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσης
(βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)


Έτος αναφοράς: 2023

Έτος αναφοράς: 2022

Έτος αναφοράς: 2021