Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών – Key Information Documents (KIDs)

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών – Key Information Documents (KIDs)

Η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ σας παραθέτει τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Ε.Β.Π.) ή σύμφωνα με την διεθνή ορολογία Key Information Document (KID) των βασικών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω του επενδυτικού σας λογαριασμού, προκειμένου να είστε σε θέση να κατανοήσετε τη φύση, το ρίσκο, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές αυτών των προϊόντων και για να σας βοηθήσει στη σύγκριση τους με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Απαραίτητο για σας είναι πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σας σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα-προϊόντα, να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του κάθε προϊόντος στο οποίο επιθυμείτε να επενδύσετε.

Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dclearing@solidus.gr παραθέτοντας τα ερωτήματα σας.

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση- ενημέρωση, διαβιβάσετε εντολή επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε - αποκτάτε θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε Διεθνή Χρηματιστήρια: