Επενδυτικοί Κίνδυνοι

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνοι από Επενδύσεις σε Αγορές Χαμηλής Εμπορευσιμότητας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υπό τον όρο «αναδυόμενες» νοούνται οι αγορές αναπτυσσομένων χωρών, οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε πορεία αναδιαρθρώσεως της εθνικής τους οικονομίας με όρους αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Τέτοιου είδους αγορές αποτελούν, μεταξύ άλλων, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ρωσία, οι χώρες της Βαλκανικής (Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ.) ή οι χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Υπό τον όρο αγορές χαμηλής εμπορευσιμότητας («ρηχές αγορές») νοούνται οι μη ρυθμιζόμενες αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ακόμη και ανεπτυγμένων χωρών, στις οποίες ενδεχομένως η προσφορά και η ζήτηση είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα να πλήττεται η εμπορευσιμότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε αυτές (όπως επί παραδείγματι οι αναδυόμενες αγορές ή Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης ή ΜΟΔ ή αγορές όπως ή AIM, η PLUS και η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου).

Μολονότι οι αναδυόμενες αγορές χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή δυναμική και προσδοκίες υψηλών αποδόσεων, εντούτοις εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα με αποτέλεσμα οι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται εν γένει με την αγορά κινητών αξιών (ιδίως δε ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος εκκαθαρίσεως, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πολιτικός κίνδυνος) να εμφανίζονται επαυξημένοι σε σχέση με τις θεωρούμενες ως «ανεπτυγμένες» αγορές. Ειδικότερα δε, ο συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί να αποβεί καταστροφικός για τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων καθώς η αντιστάθμισή του είναι πρακτικά αδύνατη (ανύπαρκτα προϊόντα, πολύ υψηλό κόστος κλπ). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η υποτίμηση των νομισμάτων της Ρωσίας και των χωρών της πρώην ανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο 2008-2009 έναντι του Ευρώ ξεπέρασε το 25%.

Επιπλέον, στις παραπάνω αναφερόμενες αγορές ενδέχεται η προσφορά και ζήτηση στις διαπραγματευόμενες σε αυτές κινητές αξίες να είναι περιορισμένη, με συνέπεια οι τελευταίες να μην είναι ευκόλως ρευστοποιήσιμες. Επίσης ενδέχεται οι εν λόγω κινητές αξίες να έχουν πιο ελαστικές προϋποθέσεις εισαγωγής και διαφάνειας σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες αγορές. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις μη ρυθμιζόμενες αγορές χαμηλής εμπορευσιμότητας («ρηχές αγορές»), στις οποίες, πέραν των τυπικών κινδύνων που συνδέονται εν γένει με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η περιορισμένη προσφορά και ζήτηση επί των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε αυτές ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα ρευστοποιήσεως των κατεχομένων κινητών αξιών από τον επενδυτή, με κίνδυνο ο τελευταίος να «εγκλωβιστεί» στη συγκεκριμένη επενδυτική του θέση. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά των αναδυομένων αγορών και των μη ρυθμιζόμενων αγορών χαμηλής εμπορευσιμότητας συνεπάγονται για τον Πελάτη αυξημένο κίνδυνο απώλειας του επενδυμένου στις αγορές αυτές κεφαλαίου του.

Οι ανωτέρω κίνδυνοι ισχύουν και για χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αναπτυγμένες αγορές αλλά ενδεχομένως λόγω των συνθηκών της αγοράς ή της γενικότερης οικονομικής κατάστασης ή του μεγέθους της διαπραγματευόμενης εταιρείας ή του υποκείμενου του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της μεγάλης συγκέντρωσης των μετοχών σε ένα πρόσωπο ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο έχουν χαμηλή εμπορευσιμότητα.