Προστασία Επενδυτών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προστασία Επενδυτών

Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την SOLIDUS Securities AEΠΕΥ (στο εξής: η Εταιρεία) καλύπτονται από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο κεφάλαιο αυτό διασφαλίζει την καταβολή αποζημιώσεων ύψους έως 30.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, σε εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, μπορείτε να βρείτε:

Φειδίου 14, ΤΚ 10678, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 3304682-3

e-mail: info@syneggiitiko.gr, ιστότοπος: www.syneggiitiko.gr