Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου για Νομικά Πρόσωπα

Ως πραγματικός δικαιούχος ορίζεται το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία ή τα οποία την ελέγχουν, μέσω της κατοχής ή του ελέγχου άμεσα ή έμμεσα ικανού ποσοστού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου καθορίζεται από το άρθρο 3 του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από το άρ.2 παρ.2 του Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α΄196/8-2-2020). «Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.»

Η δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου για όλους τους εταιρικούς πελάτες, τα νομικά πρόσωπα δηλαδή, που έχουν λογαριασμό στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ αποτελεί μέρος της διαδικασίας Know Your Customer και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο. Επομένως εάν είστε νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας η οποία έχει επενδυτικό λογαριασμό στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ πρέπει να μας δηλώσετε ποια φυσικά πρόσωπα κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα σαν φυσικά πρόσωπα τα ίδια ή μέσω κάποιας άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, ποσοστό μεγαλύτερο από 25 %, στην εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε.

Η δήλωση του Πραγματικού Δικαιούχου μπορεί να γίνει μέσω του σχετικού εντύπου που βρίσκεται προς συμπλήρωση στον παρακάτω σύνδεσμο. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώσετε και το υπογράψετε το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο kyc@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορείτε επίσης να μας δηλώσετε τον ή τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρίας σας μέσω την πλατφόρμας e-gov επικολλώντας και συμπληρώνοντας το περιεχόμενο της σχετικής δήλωσης.