Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Κλάδος Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Κατάταξη

Η Μεγάλη Ιδιωτική Ελληνική Χρηματιστηριακή Εταιρεία

Το 2022 η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κατέγραψε κύκλο εργασιών-συνολικά έσοδα δηλαδή-ύψους 5,1 εκ ευρώ. Το 2022 υπήρξε επίσης, μετά από τις χρήσεις 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 η έκτη συνεχής κερδοφόρα χρονιά για την Εταιρεία. Σύμφωνα με τα οικονομικά της μεγέθη σήμερα (συνολικά έσοδα- κύκλος εργασιών), η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κατατάσσεται 6η στην κατάταξη, μεταξύ των Ελληνικών ΑΕΠΕΥ μελών του Χρηματιστήριου Αθηνών αμέσως μετά τις τραπεζικές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.