Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Ανάκαμψη και Επιχειρηματική Συνέχεια

Σύμφωνα με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει υιοθετήσει Πολιτική Ανάκαμψης και Επιχειρηματικής Συνέχειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ αναγνωρίζει τη σημασία της συνέχισης της λειτουργίας της και της εξυπηρέτησης των πελατών της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να σχετίζονται με την διακοπή της λειτουργίας της λόγω έκτακτων συνθηκών. Η Πολιτική Ανάκαμψης και Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία της.

Η Πολιτική θέτει τις αρχές της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε διακοπή και τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ προκειμένου άμεσα να συνεχίσει, να αποκαταστήσει και να ανακτήσει τις δραστηριότητές της σε περίπτωση κρίσης. Η Πολιτική Ανάκαμψης και Επιχειρησιακής Συνέχειας περιέχει τις ενέργειες και τον συντονισμό τους για την επανέναρξη και ανάκτηση των ιεραρχικά πιο ευαίσθητων στο χρόνο επιχειρηματικών λειτουργιών σύμφωνα με προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Η πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τα συστήματα της εταιρείας. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ προβλέπει την αντιμετώπιση ακραίων σεναρίων, όπως π.χ πανδημία, αστοχία υλικού ή τηλεπικοινωνιών, καταστροφή εγκαταστάσεων ή δεδομένων, διακοπή ρεύματος καθώς και φυσικές καταστροφές ή άλλα συμβάντα που οδηγούν σε απώλειες των υποδομών της εταιρείας.

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση της Πολιτικής Ανάκαμψης και Επιχειρησιακής Συνέχειας καθώς και για την επικαιροποίηση και εφαρμογή της.