Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Χρήσιμα Έντυπα - Δηλώσεις - Αιτήσεις

Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Βασική προϋπόθεση για να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των εντύπων που ακολουθούν, αλλά και των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της με στόχο την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, αποτελεί η υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της SOLIDUS Securities AEΠΕΥ. Σε περίπτωση που έχετε ήδη υπογράψει την Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανοίγματος οποιουδήποτε λογαριασμού ή και της διενέργειας οποιασδήποτε συναλλαγής γενικότερα θα πρέπει ο λογαριασμός σας να έχει επικαιροποιημενα τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα οικονομικά σας στοιχεία, τα στοιχεία μονίμου κατοικίας σας κλπ.

Σχετικά με την σύμβαση και την διαδικασία κατάρτισής της, μπορείτε να ενημερωθείτε από την σελίδα "Άνοιγμα Επενδυτικού Λογαριασμού".

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 27 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ Α΄ - Φύλλο 68 ), έχετε πλέον την δυνατότητα Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης γνησίου υπογραφής. Σχετικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Έντυπο για την ενεργοποίηση υπολογαριασμού για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Τα στοιχεία που θα υποβάλλετε στο έντυπο θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Αίτηση για την ενεργοποίηση υπολογαριασμών για την Αγορά Παραγώγων του XA. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση backoffice@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει συνάψει συνεργασία με την τράπεζα Eurobank Cyprus για την παροχή των υπηρεσιών εκκαθάρισης και φύλαξης τίτλων σταθερού εισοδήματος-ομολόγων. Για να διενεργήσετε OTC συναλλαγές σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος-Ομόλογα θα πρέπει να υπογράψετε και να αποστείλετε το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού - Eurobank Cyprus. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράψετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

Αίτηση για την διενέργεια συναλλαγών μέσα από την πλατφόρμα της Interactive Brokers, με την οποία έχει συνάψει συνεργασία η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, μέσω της οποίας μπορείτε να επενδύσετε στις διεθνείς αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και αφορά οποιαδήποτε μεταβολή των βασικών σας στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας, τόσο για το Αποθετήριο όσο και για την Χρηματιστηριακή. Το έντυπο περιλαμβάνει περιγραφή καθ’ ενός από τα βασικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας. Συμπληρώνετε τα «Στοιχεία Επενδυτή» και κατόπιν τα «Στοιχεία Αναγνώρισης» με τα ισχύοντα στοιχεία σας. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο backoffice@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Δεδομένου ότι το έντυπο υποβάλλεται επισήμως σε Δημόσια Αρχή, είναι υποχρεωτική η Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής.

Έντυπο μέσω του οποίου ο Ιδιώτης Πελάτης αιτείται την αλλαγή της κατηγοριοποίησης του σε Επαγγελματία Πελάτη. Η αίτηση δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή από την εταιρία της αλλαγής της κατηγοριοποίησης. Η αίτηση αποστέλλεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όπου και αξιολογείται από το αρμόδιο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας. Αυτό είναι γνωστό ως Αίτηση Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων ("ΑΠΥΔ"). Αν επιθυμείτε να κάνετε μία ΑΠΥΔ, παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το έντυπο και αποστείλτε το μας ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Εταιρείας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση DPOfficer@solidus.gr.

Έντυπο για την ενεργοποίηση του υπολογαριασμού AK JENSEN για την παροχή των υπηρεσιών λήψης - διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής επί κινητών αξιών διαπραγματεύσιμων στις διεθνείς αγορές μέσω του συλλογικού λογαριασμού(omnibus) που τηρεί η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στην Επενδυτική Εταιρεία AK JENSEN Limited με έδρα το Λονδίνο. Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Εταιρεία, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σας σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα και γενικότερα στα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4514/2018 καθώς και σε κάθε περίπτωση παροχής πίστωσης που δεν περιλαμβάνεται σε υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών διευκολύνσεων πελατών, οφείλει να αξιολογεί τις πληροφορίες που μας δηλώνετε στο "Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα" και οι οποίες είναι σχετικές με τη γνώση και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή αιτούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου. Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για πελάτες που προτίθενται να κάνουν χρήση προϊόντων της ανωτέρω κατηγορίας, είναι υποχρεωτική.

Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να προσδιορίσουμε, βάσει των πληροφοριών που έχουμε λάβει από εσάς, κατά πόσο η σκοπούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προϊόν ενδείκνυνται και είναι κατάλληλα για εσάς και να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως.

Το "Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα" αποτελεί παράρτημα της "Σύμβασης Εκτέλεσης, Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και Συναφών Παρεπόμενων Υπηρεσιών σε Ιδιώτες Πελάτες" και αντικαθιστά το "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ" που βρίσκεται στις σελίδες 11 ως 16 της ανωτέρω σύμβασης.

Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώνετε, το υπογράφετε και το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικής διαβίβασης των εντολών τους για την διενέργεια συναλλαγών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμας διαβίβασης εντολών Ztrade Plus για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου στο ΧΑ, το ΧΑΚ και το XNET εκτυπώστε, συμπληρώστε και υπογράψτε, επιβεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής σας, τη σχετική αίτηση και ακολούθως στείλτε την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας υπόψιν του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.