Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Βιωσιμότητα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Υποχρέωση Δημοσίευσης του Κανονισμού SFDR

Δήλωση μη Εξέτασης των Δυσμενών Επιπτώσεων των Επενδυτικών Αποφάσεων και των Επενδυτικών Συμβουλών στους Παράγοντες Αειφορίας

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ (η εταιρεία) διαθέτει τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας και μέσω αυτού παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδυτικών Συμβουλών. Επομένως η εταιρεία συμμετέχει στις αγορές χρηματοπιστωτικών προϊόντων και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδυτικών χαρτοφυλακίων και πάροχος επενδυτικών συμβουλών. Το άρθρο 4 του κανονισμού 2019/2088 (SFDR) για την βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτεί από τους συμμετέχοντες στις αγορές χρηματοπιστωτικών προϊόντων και στους παρόχους επενδυτικών συμβουλών να κάνουν μια σαφή δήλωση σχετικά με το εάν λαμβάνουν ή όχι υπόψη τους, κατά την λήψη από μέρους τους των επενδυτικών αποφάσεων, τις «κύριες δυσμενείς επιπτώσεις» σε σχέση με τους παράγοντες βιωσιμότητας.

Παρόλο που η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας, σημειώνεται ότι δεν μπορεί προς το παρόν λόγω μεγέθους να υποστηρίξει την υιοθέτηση του καθεστώτος δυσμενών επιπτώσεων στο πλαίσιο της SFDR, δεδομένου ότι αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μεγάλο αριθμό μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπου δεν είναι δυνατόν από την εταιρεία να διεξαχθεί λεπτομερής έλεγχος σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδύσεών αυτών στους παράγοντες βιωσιμότητας. Επιπλέον στην απόφαση μας αυτή καταλήξαμε και λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν ακόμα συγκεντρωτικά δημοσιευμένα και εύκολα προσβάσιμα τυποποιημένα, συγκρίσιμα και πλήρη στοιχεία από τους εκδότες χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε σχέση με τους παράγοντες βιωσιμότητας και αειφορίας.

Επομένως η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, έχει αποφασίσει σχετικά και δηλώνει δημόσια ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεών της στους παράγοντες βιωσιμότητας με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού του κανονισμού 2019/2088 (SFDR) περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα της παροχής της διαχείρισης και των επενδυτικών συμβουλών.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει την απόφασή της να μην συμμορφωθεί με την εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων και το 2024 και θα επανεξετάσει την απόφαση της αυτή στο τέλος του έτους.