Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Ψηφιακή Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Πελατών μέσω eGov-KYC

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είναι πλεον συνδεδεμένη με την υπηρεσία "Συστηθείτε" (KYC- Know Your Customer) η οποία παρέχεται online μέσω της πλατφόρμας της Ελληνικής Δημοκρατίας eGov KYC. Η υπηρεσία KYC- Know Your Customer σας προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων σας προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, για τη βεβαίωση των στοιχείων ταυτοποίησης, μονίμου κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης αλλά και στοιχείων για τα εισοδήματα σας τα οποία συνθέτουν το οικονομικό σας προφίλ και τα οποία είναι απαραίτητο να διαθέτει η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti Money Laundering - AML).

Με την υπηρεσία eGov-KYC, η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά και ο πελάτης της εταιρείας μας δεν χρειάζεται να εκτυπώσει το παραμικρό. Έτσι, αφαιρούνται οριστικά από την διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων όλες εκείνες οι φωτοτυπίες της ταυτότητας, του εκκαθαριστικού σημειώματος, του λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφωνίας καθώς επίσης και σχετικά αντίγραφα της μισθοδοσίας, που απαιτούνταν στην προηγούμενη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, εφόσον κάποιος πελάτης μας δώσει τη συγκατάθεσή του, παρέχεται η δυνατότητα στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ να αντλήσει από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημοσίου, τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας, των στοιχείων επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων τους.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ να αποφύγουν τη φυσική επίσκεψη στα γραφεία μας ή σε κάποιο ΚΕΠ κερδίζοντας χρόνο, αφού δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγετε μόνοι σας, να αποστέλετε και να πιστοποιείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την συγκατάθεση σας για την χρήση της υπηρεσίας η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ αντλεί για λογαριασμό σας από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου:

α) Στοιχεία ταυτότητας
β) Στοιχεία επικοινωνίας
γ) Στοιχεία εισοδήματος
δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας


ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Δίνω την συγκατάθεση μου προς το σύστημα «Συστηθείτε – KYC (Know Your Customer)», να διαβιβάσει προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων μου.

Για την Παροχή Συγκατάθεσης πατήστε το κουμπί SOLIDUS eGov-KYC