Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Μεταφορά Τίτλων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΑΞΙΩΝ) ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΗ SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Α. Μεταφορές Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μετά την από 12/04/2021 αδειοδότηση της ATHEXCSD υπό CSDR, των αλλαγών στον Κανονισμό της και την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου του Αποθετηρίου της ΕΧΑΕ, όλες οι μεταφορές αξιών (από/προς άλλους χειριστές και από/προς ΚΕΜ) πραγματοποιούνται με εξωχρηματιστηριακές (Over The Counter / OTC) συναλλαγές.

i) Παράδοση Αξιών σε άλλο χειριστή/διακανονιστή του ΧΑ (Αγορές ΧΑ και υπηρεσία Xnet)
Για την μεταφορά αξιών από την εταιρεία μας προς άλλο χειριστή/διακανονιστή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο μεταφοράς τίτλων, να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του και να μας το αποστείλει, είτε έγχαρτο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας ή ως ηλεκτρονικό αρχείο μέσω email από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης/επικοινωνίας με την εταιρεία στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr. Το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει με το αντίστοιχο τμήμα του χειριστή/διακανονιστή που θα παραλάβει τις αξίες και θα συμφωνήσει για τον διακανονισμό/εκτέλεση της/των μεταφοράς/ών - εξωχρηματιστηριακής/ών συναλλαγής/ών.

ii) Παραλαβή Αξιών από άλλο χειριστή/διακανονιστή του ΧΑ(Αγορές ΧΑ και υπηρεσία Xnet)
Για την μεταφορά αξιών προς την εταιρεία μας από άλλο χειριστή/διακανονιστή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του χειριστή που τηρεί τις αξίες και να αιτηθεί (με τον τρόπο που θα του υποδείξουν) τη μεταφορά των αξιών που επιθυμεί να μεταφέρει στην εταιρεία μας. Το αρμόδιο τμήμα του χειριστή που τηρεί τις αξίες θα επικοινωνήσει με το αντίστοιχο τμήμα εταιρείας μας που θα παραλάβει τις αξίες και θα συμφωνήσει για τον διακανονισμό/εκτέλεση της/των μεταφοράς/ών - εξωχρηματιστηριακής/ών συναλλαγής/ών. Για να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ορθή εκτέλεση/διακανονισμό της εντολής σας, συνιστούμε όπως μας κοινοποιείτε την εντολή που δώσατε στο χειριστή που θα μεταφέρει τις αξίες στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr.

iii) Μεταφορά Αξιών από/προς ΚΕΜ (Αγορές ΧΑ και υπηρεσία Xnet)
Για την μεταφορά αξιών από ατομικό λογαριασμό σε λογαριασμό Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) στην οποία συμμετέχει στην εταιρεία μας, ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο μεταφοράς τίτλων σε ΚΕΜ, να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του και να μας το αποστείλει, είτε έγχαρτο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας ή ως ηλεκτρονικό αρχείο μέσω email από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης/επικοινωνίας με την εταιρεία στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr. Για την μεταφορά αξιών από λογαριασμό Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) σε ατομικό λογαριασμό που συμμετέχει σε αυτή στην εταιρεία μας, θα πρέπει το σύνολο των πελατών που συμμετέχουν στην ΚΕΜ να υπογράψουν το έντυπο μεταφοράς τίτλων από ΚΕΜ, να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους και να μας το αποστείλουν, είτε έγχαρτο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας ή ως ηλεκτρονικό αρχείο μέσω email από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης/επικοινωνίας με την εταιρεία στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr.

Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τις ανωτέρω μεταφορές / εντολές διακανονισμού επί Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχονται, σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική του ομίλου της ΕΧΑΕ, σε:

  • 1€ ανά τίτλο για εντολή μεταφοράς από/προς ατομικό λογαριασμό σε/από άλλο χειριστή/διακανονιστή του ΧΑ.
  • 20€ ανά τίτλο για εντολή μεταφοράς από/προς ατομικό λογαριασμό σε/από συλλογικό λογαριασμό της SOLIDUS ή άλλου χειριστή/διακανονιστή του ΧΑ.
  • 20€ ανά τίτλο και λογαριασμό (ατομικό & ΚΕΜ) για εντολή μεταφοράς από/προς ΚΕΜ (δηλ. 20€+20€).
  • Για μεταφορές τίτλων του Xnet σε θεματοφύλακα εκτός ΧΑ-Xnet ισχύουν τα έξοδα διακανονισμού όπως αυτά είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.solidus.gr στην ενότητα «Χρεώσεις - Έξοδα λογαριασμών Διεθνών Αγορών» ανά αγορά.

Οι χρεώσεις βαραίνουν τον πελάτη, χρεώνονται στον επενδυτικό του λογαριασμό και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς είσπραξη πριν το διακανονισμό της/των εντολής/ών του.

B. Μεταφορές Ομολόγων διαπραγματεύσιμων στη δευτερογενή αγορά (OTC)

i) Παράδοση Ομολόγων σε άλλο θεματοφύλακα
Για την μεταφορά ομολόγων από την εταιρεία μας προς άλλο θεματοφύλακα ο πελάτης θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο μεταφοράς τίτλων, να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του και να μας το αποστείλει, είτε έγχαρτο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας ή ως ηλεκτρονικό αρχείο μέσω email από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης/επικοινωνίας με την εταιρεία στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr. Το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει με το αντίστοιχο τμήμα του θεματοφύλακα που θα παραλάβει τις αξίες και θα συμφωνήσει τα απαιτούμενα Standard Settlement Instructions (SSIs) για τον διακανονισμό της εντολής και τη μεταφορά των τίτλων.

ii) Παραλαβή Ομολόγων από άλλο θεματοφύλακα
Για την μεταφορά Ομολόγων προς την εταιρεία μας από άλλο θεματοφύλακα ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του θεματοφύλακα που τηρεί τις αξίες και να αιτηθεί (με τον τρόπο που θα του υποδείξουν) τη μεταφορά των Ομολόγων που επιθυμεί να μεταφέρει στην εταιρεία μας. Το αρμόδιο τμήμα του θεματοφύλακα που τηρεί τις αξίες θα επικοινωνήσει με το αντίστοιχο τμήμα εταιρείας μας που θα παραλάβει τις αξίες και θα τα απαιτούμενα Standard Settlement Instructions (SSIs) για τον διακανονισμό της εντολής και τη μεταφορά των τίτλων. Για να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ορθή εκτέλεση/διακανονισμό της εντολής σας, συνιστούμε όπως μας κοινοποιείτε την εντολή που δώσατε στο χειριστή/θεματοφύλακα που θα μεταφέρει τις αξίες στα email backoffice@solidus.gr ή bo@solidus.gr. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τις ανωτέρω μεταφορές / εντολές διακανονισμού OTC επί ομολόγων, ανέρχονται, σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική του συνεργαζόμενου θεματοφύλακα EUROBANK CYPRUS, σε:

  • 50€ ανά τίτλο για εντολή μεταφοράς από & προς (παράδοση / παραλαβή).

iii) Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα και Ε.Γ.Ε.Δ.
Η εταιρεία μας είναι μέλος εκκαθάρισης και διακανονισμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ως χειριστής της πλατφόρμας BOGSETTLEMENT της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της να τηρούν τις θέσεις τους, σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα και Ε.Γ.Ε.Δ. στην ΤτΕ και οι συναλλαγές τους να εκκαθαρίζονται και να διακανονίζονται στα συστήματα της. Μεταφορές / εντολές διακανονισμού Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων και Ε.Γ.Ε.Δ από και προς την Τράπεζα της Ελλάδος δεν βαρύνονται με χρεώσεις.