Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

Tοποθέτηση Kεφαλαίων Πελατών

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, την 1/808/07-2-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικούς όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει με τους πελάτες της, τοποθετεί τα χρηματικά υπόλοιπα του Επενδυτικού τους Λογαριασμού σε συλλογικούς λογαριασμούς στις συνεργαζόμενες με αυτήν τράπεζες και θεματοφύλακες που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr. Tα εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της Εταιρείας κατανέμονται με βάση το ποσοστό του πιστωτικού υπολοίπου εκάστου πελάτη επί του συνολικού ποσού των πιστωτικών υπολοίπων του συνόλου των πελατών της Εταιρείας (pro-rata) ανά τράπεζα. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των Επενδυτικών Λογαριασμών των πελατών της Εταιρείας τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς πελατείας της Εταιρείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να τοποθετούνται σε τραπεζικές προθεσμιακές τοκοφόρες καταθέσεις ή σε αντίστοιχα καταθετικά προϊόντα:

  1. Το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του Επενδυτικού του Λογαριασμού υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ σε προθεσμιακές καταθέσεις ή αντίστοιχα καταθετικά προϊόντα, σε ευρώ ή και στο εκάστοτε νόμισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  2. Σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς καθιστούν την τοποθέτηση των κεφαλαίων των πελατών κατά τα ανωτέρω ασύμφορη (πολύ χαμηλά επιτόκια), η Εταιρεία διατηρεί τα πιστωτικά υπόλοιπα των Πελατών της σε άτοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που τα τραπεζικά επιτόκια είναι αρνητικά, η Εταιρεία αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για τους Πελάτες της και χρεώνει τους Πελάτες με την αναλογία τους στο κόστος των αρνητικών επιτοκίων που κατέβαλε κάθε φορά στις τράπεζες, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς Πελατείας που διατηρεί σε αυτές.
  4. Η Εταιρεία επιμερίζει στους πελάτες της την απόδοση ή το κόστος από τις τοποθετήσεις αυτές, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του καθενός πελάτη στο συνολικό κεφάλαιο.
  5. Η ενδεχόμενη απόδοση του Πελάτη θα πιστώνεται στον Επενδυτικό Λογαριασμό που τηρεί ο Πελάτης στην Εταιρεία.
  6. Η αμοιβή της Εταιρείας για τις ως άνω υπηρεσίες καθορίζεται στο 10% επί των εκάστοτε αποδόσεων ή ωφελημάτων που εισπράττονται για λογαριασμό του Πελάτη από τις τράπεζες.

Η Εταιρεία επιλέγει για τις ανωτέρω καταθέσεις/συναλλαγές τράπεζες που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετία, προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας εκπλήρωσης, ή πτώχευσης, αλλά και για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις κάθε τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσής της, με την οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται, στο πλαίσιο της κατάρτισης των συναλλαγών ή καταθέσεων του παρόντος άρθρου, ακόμα και αν αυτές καταρτίζονται στο όνομα της για λογαριασμό των πελατών της.