Προστασία Επενδυτών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προστασία Επενδυτών

Κατηγοριοποίηση Επενδυτών

ΓΕΝΙΚΑ

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ (στο εξής: η Εταιρεία) κατατάσσει τους πελάτες της σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη αυτή επιβάλλεται προκειμένου οι ΕΠΕΥ να παρέχουν στους πελάτες τους την κατάλληλη και αρμόζουσα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε Πελάτη προστασία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.


ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Ιδιώτες Πελάτες είναι οι πελάτες που δεν μπορούν να θεωρηθούν Επαγγελματίες ή Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι. Οι Ιδιώτες Πελάτες απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επενδυτών. Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ενημέρωσης ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία σας έχει κατατάξει στην κατηγορία του ιδιώτη Πελάτη, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ μας.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Επαγγελματίες Πελάτες είναι τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ του Ν. 4514/2018 πρόσωπα. Είναι πελάτες, κυρίως νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την εμπειρία, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν τους κίνδυνους που αναλαμβάνουν. Οι Επαγγελματίες Πελάτες λαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες Πελάτες, αναφορικά με το επίπεδο, της μορφής και του χρόνου ενημέρωσης που τους παρέχεται.

Οι Επαγγελματίες Πελάτες διακρίνονται σε:

 • Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους
 • Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους θεωρούνται οι ακόλουθοι:

 • Οι επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος-μέλος κατ’ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους-μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: τράπεζες, επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, και άλλοι θεσμικοί επενδυτές
 • Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί
 • Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥΣ

Πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους:

 • Σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 ευρώ
 • Καθαρός κύκλος εργασιών: 40.000.000 ευρώ
 • Ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Δυνητικοί Επαγγελματίες Πελάτες είναι όσοι Ιδιώτες Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήμων και των μεμονωμένων ιδιωτών επενδυτών, πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και δύνανται εξ αυτού του λόγου να αιτηθούν την αντιμετώπισή τους ως Επαγγελματιών.

Τα κριτήρια ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα εξής, εκ των οποίων απαιτείται η πλήρωση τουλάχιστον δύο, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ένταξη στην εν λόγω κατηγορία:

 • Ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσον όρο δέκα (10) συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων
 • Η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
 • Ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στον χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι αντιμετωπίζονται από την Εταιρεία, ως πελάτες εξειδικευμένης γνώσης επί επενδυτικών θεμάτων και ως έχοντες την οικονομική δυνατότητα να φέρουν το βάρος κάθε επενδυτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Για αυτό το λόγο, αυτή η κατηγορία πελατών λαμβάνει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Επαγγελματίες και Ιδιώτες πελάτες. Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ΟΣΕΚΑ και οι εταιρείες διαχείρισής τους, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και γενικά χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4514/2018 και επιθυμείτε την αλλαγή της κατηγοριοποίησής σας, θεωρώντας ότι η Εταιρεία θα μπορούσε να σας αντιμετωπίζει ως επαγγελματία Πελάτη ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνετε γραπτώς σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας, προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την κατάταξή σας ως επαγγελματία Πελάτη, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει το αίτημά σας, ιδίως εφόσον - λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των συναλλαγών που επιθυμείτε να διενεργείτε και των επενδυτικών υπηρεσιών των οποίων θα είστε αποδέκτης – κρίνει ότι η μειωμένη προστασία δεν δικαιολογείται βάσει της πείρας και της γνώσης σας σε θέματα επενδυτικών αποφάσεων.

Κύρια συνέπεια της κατάταξής σας ως Επαγγελματία Πελάτη είναι ότι το πλαίσιο των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ενημέρωσης, βέλτιστης εκτέλεσης και διαχείρισης εντολών, θα διαμορφώνεται κυρίως με βάση τις μεταξύ μας συμφωνίες και συνεννοήσεις.

Ενδεικτικά, εφόσον επιλέξετε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελματίας Πελάτης:

 • Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη σε προηγούμενη ενημέρωσή σας επί των χρεώσεων
 • Δεν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύμβασης για κάθε νέα υπηρεσία ή προϊόν
 • Δεν διενεργείται έλεγχος συμβατότητας κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών σας

επί χρηματοπιστωτικών μέσων

 • Τεκμαίρεται η γνώση και εμπειρία σας στον έλεγχο καταλληλότητας για παροχή συμβουλής

ή διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων

 • Δικαιούστε να καθορίζετε κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σας

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την κατηγοριοποίηση στην οποία η εταιρεία σας έχει κατατάξει επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 6900675 ή με email: clients@solidus.gr