Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Δήλωση Φορολογικής Κατοικίας - Αυτοπιστοποίηση

Αυτοπιστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS») του ΟΟΣΑ, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ υποχρεούται να συλλέγει και να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία των δικαιούχων λογαριασμών. Κάθε δικαιοδοσία έχει τους δικούς της κανόνες για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας. Γενικά, η φορολογική κατοικία σας είναι η χώρα στην οποία διαμένετε. Λόγω ειδικών περιστάσεων (όπως σπουδές/ εργασία στο εξωτερικό ή παρατεταμένες περιόδους ταξιδίων), ενδέχεται να σημαίνει ότι έχετε την κατοικία σας σε άλλη χώρα ή σε περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα («διπλή κατοικία»).

Είναι πιθανό η/οι χώρα(-ες) φορολογικής κατοικίας σας να είναι η/οι χώρα(-ες) όπου είστε υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία, απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών.

Εάν η φορολογική σας κατοικία (ή η φορολογική κατοικία του δικαιούχου του λογαριασμού, σε περίπτωση που συμπληρώνετε το έντυπο για λογαριασμό του) βρίσκεται εκτός Ελλάδος, υποχρεούμαστε να παρέχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο, καθώς και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σας στις φορολογικές αρχές της χώρας αυτής.

Για τον ορισμό του ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι λογαριασμών, καθώς και τους ορισμούς άλλων όρων, ανατρέξτε στο Παράρτημα του Εντύπου Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής CRS - I Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα.

Το Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής CRS - I Κατοικίας για Φυσικά Πρόσωπα που ακολουθεί παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν επέλθει αλλαγή συνθηκών η οποία έχει επίπτωση στο φορολογικό καθεστώς του δικαιούχου του λογαριασμού ή σε άλλα υποχρεωτικά πεδία που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Σας γνωρίζουμε ότι υποχρεούστε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή συνθηκών που καθιστά ανακριβές ή ελλιπές το παρόν έντυπο και να παράσχετε επικαιροποιημένο έντυπο αυτοπιστοποίησης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο, εάν είστε δικαιούχος ατομικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση συνδικαιούχων ή πολλαπλών δικαιούχων λογαριασμού, χρησιμοποιήστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε φυσικό πρόσωπο. Εάν συμπληρώνετε το παρόν έντυπο για λογαριασμό άλλου προσώπου, παρακαλούμε μεριμνήστε για τη σχετική ενημέρωσή του. Θα πρέπει να διευκρινίσετε με ποια ιδιότητα υπογράφετε στο Μέρος 3. Για παράδειγμα, μπορεί να είστε θεματοφύλακας ή εντολοδόχος λογαριασμού για λογαριασμό του δικαιούχου λογαριασμού ή να συμπληρώνετε το παρόν δυνάμει πληρεξουσίου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λογαριασμού είναι ανήλικος, το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται από τον νόμιμο κηδεμόνα για λογαριασμό του ανηλίκου.

Αφού το εκτυπώσετε, το συμπληρώσετε και το υπογράψετε το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.