Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Διαδικασία Λήψης Εντολών

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι Πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ (η Εταιρεία) μπορούν να διαβιβάζουν εντολές για την διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά τις ώρες λειτουργίας των σχετικών αγορών στις οποίες έχει πρόσβαση η Εταιρεία και για τα οποία η Εταιρεία διενεργεί ως διανομέας με τους εξής τρόπους:

  • Τηλεφωνικά απευθείας στο Τμήμα Συναλλαγών και στα υποκαταστήματα της Εταιρείας, στο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία προσωπικό.
  • Ηλεκτρονικά απευθείας στο Τμήμα Συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση orders@solidus.gr.
  • Τηλεφωνικά μέσω επισήμου αναρτημένου Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου, της Εταιρείας -βλέπε ενότητα Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της παρούσης ιστοσελίδας- υπό την προϋπόθεση της υπογραφής από μέρους του Πελάτη της σχετικής εξουσιοδότησης.
  • Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής διαβίβασης εντολών με την χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία ή από τρίτη συνεργαζόμενη εκτελούσα επιχείρηση.
  • Μέσω τρίτης συνεργαζόμενης σχετικά αδειοδοτημενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιχείρησης όπως ΑΕΕΔ ή άλλης ΕΠΕΥ, υπό την προϋπόθεση της υπογραφής από μέρους του Πελάτη της σχετικής εξουσιοδότησης.