Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Συνεργασίες

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είχε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στην αρχή το δίκτυο αυτό αποτελείτο από Ανώνυμες Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΑΕΛΔΕ). Η εταιρεία είχε συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με περισσότερες από 150 ΑΕΛΔΕ στην πρώτη δεκαετία του βίου της. Στην συνέχεια με την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας MIFID, το νομικό πλαίσιο όρισε τον θεσμό του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου. Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργαζόμενων ΑΕΛΔΕ είχε αναστείλει τις εργασίες της λόγω του πολύ κακού επενδυτικού κλίματος και του απαιτούμενου από την νομοθεσία αυξημένου κόστους λειτουργίας τους η εταιρεία πρότεινε, σε όσους από τους συνεργάτες αυτούς επιθυμούσαν, την συνέχιση της συνεργασίας υπό τον νέο αυτό τρόπο. Ταυτόχρονα λόγω των εξαγορών που έκανε η εταιρεία μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το δίκτυο των συνεργατών της διατηρώντας τις συνεργασίες που κληρονόμησε από τις VALUE CAPITAL και ARTION ΑΕΠΕΥ. Η SOLIDUS σήμερα διατηρεί ένα δίκτυο σαράντα και πλέον Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία συνεχίζει ταυτόχρονα να συνεργάζεται και να υποστηρίζει τις εργασίες όσων συνεργαζόμενων ΑΕΛΔΕ συνεχίζουν την λειτουργία τους και οι οποίες πλέον ονομάζονται από την νέα Νομοθεσία Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΕΕΔ. Η SOLIDUS με τους νομικούς της συμβούλους βοήθησε τις εταιρείες αυτές να περάσουν στο νέο πλαίσιο και τους παρείχε κανονισμούς, πρότυπα καταστατικά και άλλα έγραφα τα οποία ήταν χρήσιμα για την μετάβαση τους στην νέα νομοθεσία. Επίσης η εταιρεία συνεργάζεται και υποστηρίζει και Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΑΕΠΕΥ.

Οι συνεργάτες της SOLIDUS δεν αντιμετωπίζουν εκπλήξεις από την συνεργασία τους με την εταιρεία. Οι πελάτες που έχει συστήσει ο συνεργάτης στην εταιρεία ‘ανήκουν’ σε αυτόν, οι όροι της συνεργασίας είναι σταθεροί και καθαροί και η συμπεριφορά της εταιρείας απέναντι του είναι φιλική. Η SOLIDUS σταθερά καταβάλλει τις υποχρεώσεις της προς τους συνεργάτες της στον συμφωνημένο χρόνο.

Οι συνεργασίες για την εταιρεία είναι πολύ σημαντικές ανεξάρτητα από την νομική μορφή και το status του αντισυμβαλλομένου συνεργάτη. Η SOLIDUS έχει χτιστεί με την συνδρομή των συνεργατών της. Δεν είδαμε ποτέ κάποιον συνεργάτη με μεγάλο πελατολόγιο και περισσότερες συνεργασίες ανταγωνιστικά ούτε κάποιο με μικρό πελατολόγιο ως μικρής για εμάς σημασίας. Αυτό που απαιτούμε από τις συνεργασίες μας είναι η αυστηρή προσήλωση των συνεργατών μας στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και στην υποστήριξη των συμφερόντων των κοινών πελατών μας.