Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Διακυβέρνηση και Παρακολούθηση Επενδυτικών Προϊόντων

H SOLIDUS Securities AEΠΕΥ (στο εξής: η Εταιρεία) λειτουργεί ως διανομέας χρηματοπιστωτικών μέσων άλλων τρίτων κατασκευαστών. Η Εταιρεία μεριμνά και λαμβάνει κάθε δημοσιευμένη από τους κατασκευαστές τους πληροφορία σχετικά με αυτά και δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο www.solidus.gr τα Βασικά Έγραφα Πληροφοριών (Key Information Documents) ανά κατασκευαστή.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει αποτελεσματικές πολιτικές ώστε να διασφαλίζει ότι η διανομή των προϊόντων γίνεται, όπου αυτό απαιτείται κάθε φορά από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους επενδυτικούς στόχους των πελατών της (διαδικασία προσδιορισμού αγοράς - στόχου). Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον ο κατασκευαστής δεν έχει καθορίσει αγορά - στόχο για κάποιο χρηματοπιστωτικό μέσο, τότε η Εταιρεία προσδιορίζει αγορά στόχο σύμφωνα με τις πολιτικές της.

Εάν έχει συναφθεί σύμβαση με αντικείμενο τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του πελάτη ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, στον πελάτη έχει προηγουμένως διενεργηθεί έλεγχος καταλληλότητας, και επομένως η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ διαθέτει τις πληροφορίες για τη διενέργεια ελέγχου του πελάτη και ένταξής του στην καθορισμένη αγορά-στόχο. Κατά την παροχή της υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, η Εταιρεία δεν οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας και εφόσον πρόκειται για επενδύσεις σε μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, που διενεργούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο συμβατότητας.

Η προβολή της διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία, ως διανομέας αυτών, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πράξη προσωπικής προτροπής ή σύστασης για την απόκτησή τους, κάθε δε επικοινωνία σε σχέση με την διάθεση αυτών αφορά στην πληροφόρηση των πελατών ή των ενδεχόμενων πελατών και είναι γενική.