Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Κατηγοριοποίηση Επενδυτικών Λογαριασμών (Status)

Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τους επενδυτικούς λογαριασμούς και τους υπολογαριασμούς των πελατών της ως προς την Υπόσταση τους, το STATUS δηλαδή στο οποίο βρίσκονται. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται ανάλογα με την συναλλακτική τους δραστηριότητα, την ύπαρξη ή μη περιουσιακών στοιχείων, την πληρότητα των στοιχείων των πελατών δικαιούχων τους, την διενέργεια ύποπτων συναλλαγών, την δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων από κάποιον τρίτο κλπ.

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, οι Επενδυτικοί Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί των Πελατών της εταιρείας κατηγοριοποιούνται σε:


Active

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Ενεργοί Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διενεργήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα μέσω της εταιρείας.


Inactive

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Ανενεργοί ή Αδρανείς Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή διενεργήσει κάποια χρηματική κίνηση τους τελευταίους 24 μήνες και δεν διαθέτουν κάποιο χρηματικό υπόλοιπο ή χρηματοπιστωτικά μέσα.


Inactive with Balance

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Ανενεργοί ή Αδρανείς Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή διενεργήσει κάποια χρηματική κίνηση τους τελευταίους 24 μήνες και διαθέτουν κάποιο χρηματικό υπόλοιπο ή χρηματοπιστωτικά μέσα.


No Post -Δεσμευμένοι

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Δεσμευμένοι Επενδυτικοί Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών στους οποίους δε επιτρέπεται καμία κίνηση. Η δέσμευση του λογαριασμού από μέρους της εταιρείας μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους:

 • Έχουν παραληφθεί από την εταιρεία νόμιμες εντολές Δεσμεύσεων ή Κατασχέσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη από τις Αρχές ή από τρίτους

ή Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν σε:

 • Πελάτες χωρίς σύμβαση
 • Πελάτες με ελλιπή στοιχεία Δέουσας Επιμέλειας (ΔΕΠ)
 • Πελάτες χωρίς επικαιροποιημένα στοιχεία ΔΕΠ
 • Πελάτες χωρίς (επικαιροποιημένο) κωδικό αριθμό ταυτοποίησης LEI
 • Πελάτες χωρίς στοιχεία επικοινωνίας
 • Πελάτες για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι στοιχεία επικοινωνίας τους δεν ισχύουν πια
 • Πελάτες για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργούν ύποπτες ή παράνομες συναλλαγές
 • Πελάτες για τους οποίους η εταιρεία έχει καταγγείλει την σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τους
 • Πελάτες με χρηματικό υπόλοιπο ή χρηματοπιστωτικά μέσα οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα τους τελευταίους 60 μήνες και με τους οποίους δεν μπορεί να επικοινωνήσει η εταιρεία.

Closed

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Κλειστοί Επενδυτικοί Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών της εταιρείας. Το κλείσιμο του επενδυτικού λογαριασμού του πελάτη από μέρους της εταιρείας μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους:

 • Πελάτες που αιτούνται το κλείσιμο του λογαριασμού τους
 • Πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο και χωρίς χρηματοπιστωτικά μέσα, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα τους τελευταίους 60 μήνες
 • Αποβιώσαντες, μετά τη κληρονομική διαδικασία
 • Πελάτες που απενεργοποιήθηκαν από το Χ.Α. βάσει του άρθρου 18 (5 χρόνια ανενεργοί στο ΣΑΤ) Υπολογαριασμοί ΧΑ κατόπιν σχετικών ελέγχων και οι οποίοι δεν διατηρούν στον λογαριασμό τους χρηματικό υπόλοιπο ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Closed - Anonymised

Στην κατηγορία αυτή κατηγοριοποιούνται οι Κλειστοί (Closed) Λογαριασμοί και Υπολογαριασμοί Πελατών οι οποίοι έχουν παραμείνει στην κατηγορία αυτή τους τελευταίους 60 μήνες και στην συνέχεια κατηγοριοποιούνται ως Anonymised και διαγράφονται οριστικά τα προσωπικά τους στοιχεία, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και του κανονισμού προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων GDPR.