Προστασία Επενδυτών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προστασία Επενδυτών

Προστασία Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Κεφαλαίων

Η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ (στο εξής: η Εταιρεία), προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν:

  • Τηρεί τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν καθώς και τα απαραίτητα σχετικά φυσικά ή ηλεκτρονικά αρχεία ξεχωριστά, υπό το όνομά σας, σε μοναδικούς επενδυτικούς λογαριασμούς. Η Εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασμό σας από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία
  • Τηρεί τα σχετικά αρχεία κατά τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχει για λογαριασμό σας
  • Εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη συμφωνία μεταξύ των λογαριασμών και αρχείων που τηρεί η ίδια με τους λογαριασμούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν τρίτοι οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό σας
  • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα όπου αυτό είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα που τυχόν έχουν κατατεθεί σε τρίτο, μπορούν να διαχωριστούν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε άλλους πελάτες ή ακόμα και από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε αυτό τον τρίτο ή σε πελάτες του, με τη χρήση λογαριασμών σε διαφορετικά ονόματα στα βιβλία του τρίτου ή με άλλα ισοδύναμα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας
  • Θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων σας, ή των δικαιωμάτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πλημμελούς τήρησης αρχείου ή αμέλειας
  • Καταθέτει τα εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των Πελατών της στο όνομα της, σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας, σε τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ ή στην Ελβετία. Οι καταθέσεις αυτές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστατεύονται από τα Ταμεία Αποζημίωσης Καταθετών της οικείας χώρας της κάθε τράπεζας
  • Επιμερίζει τα χρηματικά υπόλοιπα του κάθε επενδυτικού λογαριασμού που τηρεί, με τη μέθοδο pro rata, δηλαδή αναλογικά, ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο εκάστου Πελάτη ημερησίως, να κατανέμεται με το ίδιο ποσοστό που αυτό έχει, σε σχέση με τα συνολικά υπόλοιπα που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς πελατείας. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων αυτών, δηλαδή μεταξύ των δικών της κεφαλαίων και των κεφαλαίων των Πελατών της, καθώς και των κεφαλαίων των Πελατών μεταξύ τους, έτσι ώστε κάθε φορά να δύναται να αποδειχθεί το ακριβές ποσό για το οποίο ο κάθε Πελάτης είναι πραγματικός δικαιούχος, στο αντίστοιχο χρηματικό υπόλοιπο κάθε τραπεζικού λογαριασμού πελατείας της Εταιρείας