Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

Κατά το έτος 2023 η SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 46% και συγκεκριμένα πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 7.504.503 έναντι των € 5.130.040,80  του 2022. Η Εταιρεία κατέγραψε για το 2023 κέρδη προ φόρων ύψους € 782.709. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 31/12/2023 σε €3.707.352. Το 2023 οι συναλλαγές στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασαν σημαντική αύξηση 53%. Η Εταιρεία κατά το 2023 πέτυχε αντίστοιχη μεγέθυνση όλων των σημαντικών μεγεθών της και κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία για έβδομη συνεχή χρήση.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2022

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/2033 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΆΡΘΡΑ 81-88) (Έτους 2022)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2021

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 20192033 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.42612014 (ΆΡΘΡΑ 81-88) (Έτους 2021)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2018