Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

Το 2021 ήταν μια χρονιά οριακής αύξησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κατά το έτος 2021 αύξησε τον κύκλο εργασιών της και την κερδοφορία της, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 4.477.618 αυξανόμενο κατά 3,3% έναντι των € 4.333.081 του 2020 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 233.381 αυξημένα κατά 49% έναντι κερδών προ φόρων προηγούμενης χρήσης ύψους € 156.609. Η συνολική καθαρή της θέση ανήλθε στις 31/12/2021 στα € 3.247.698. Η Εταιρεία σε σχέση με τα έσοδα της (κύκλος εργασιών) κατατάσσεται για το 2021 ως δεύτερη ιδιωτική-μη τραπεζική-ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέλος του Χρηματιστήριου Αθηνών.

Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2021

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 20192033 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.42612014 (ΆΡΘΡΑ 81-88) (Έτους 2021)