Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

Κατά το έτος 2022 η SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 14,60% και συγκεκριμένα πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 5.130.040,80 έναντι των € 4.477.618,12 του 2021 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 311.895,33. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €3.336.407,85. Το 2022 οι συναλλαγές στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασαν οριακή αύξηση 3.7%. Η Εταιρεία κατά το 2022 πέτυχε μεγέθυνση όλων των σημαντικών μεγεθών της και κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία για έκτη συνεχή χρήση. Κύρια αιτία της αύξησης των μεγεθών υπήρξε το γεγονός ότι κατά το 2022 η εταιρεία ενσωμάτωσε το χαρτοφυλάκιο των πελατών της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η μεταφορά των χαρτοφυλακίων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 95/Ν. 4514/2018.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2022

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/2033 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΆΡΘΡΑ 81-88) (Έτους 2022)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2021

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 20192033 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.42612014 (ΆΡΘΡΑ 81-88) (Έτους 2021)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2018