Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

  Αλέξανδρος Παππάς, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

  Ιωάννης Χριστόπουλος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

  Παναγιώτης Γούλας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

  Νικόλαος Χαλκιόπουλος, εκτελεστικό μέλος,

  Νικόλαος-Ιωάννης Καλτσογιάννης, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος,

  Ηλίας Γραμματικός, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος,

  Χαράλαμπος Χριστόπουλος, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.