Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

Σύστημα Τεχνικής Ανάλυσης

ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Το Τμήμα Ανάλυσης της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί διαρκώς την ελληνική και τις διεθνείς αγορές μετοχών καθώς επίσης και τις αγορές εμπορευμάτων και συναλλάγματος. Σε καθημερινή βάση συντάσσει αναφορές τεχνικής ανάλυσης οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της SOLIDUS (www.solidus.gr) και είναι προσβάσιμες σε όλους τουs πελάτες της εταιρίας μέσω των υπηρεσιών e- services.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τεχνικής Ανάλυσης για την Ελληνική Αγορά αποτελεί ένα στατιστικό σύστημα αυτόματης παραγωγής σημάτων αγοράς και πώλησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το σύστημα αυτό παράγει σήματα με ημερήσια και εβδομαδιαία στοιχεία και βασίζεται στην τεχνική ανάλυση. Οι σχετικές αναφορές που δημοσιεύονται από το τμήμα ανάλυσης της SOLIDUS αναφέρονται σε συγκεκριμένα σήματα αγοράς και πώλησης δεικτών και μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνοδευόμενα από το αντίστοιχο stop loss (σημείο περικοπής ζημιών ή διασφάλισης κερδών). Οι αποδόσεις που έχουν επιτύχει διαχρονικά τα παραπάνω συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αξιοσημείωτες. Οι παραπάνω αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες και τα σήματα αγοράς και πώλησης αποτελούν τη γενική άποψη του τμήματος ανάλυσης για την αγορά. Δεν αποτελούν επομένως προσωπική προτροπή για διενέργεια συναλλαγών η οποία δίνεται μετά από την μελέτη των επενδυτικών αναγκών και του επενδυτικού προφίλ κάποιου επενδυτή – πελάτη της εταιρείας.

Ημερήσια Δελτία και αναφορές εκπονεί το τμήμα ανάλυσης και για τις διεθνείς αγορές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αμερικανικές μετοχές, στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, στα διεθνή Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) και στα προθεσμιακά συμβόλαια επί εμπορευμάτων, συναλλαγματικών ισοτιμιών και ομολόγων.

Το τμήμα ανάλυσης επίσης παρακολουθεί και αναλύει θεμελιώδη στοιχεία εταιρειών, τα μεγέθη και τις εξελίξεις των οικονομιών σε μακροοικονομικό επίπεδο ενημερώνοντας ανά τακτά διαστήματα τους πελάτες και τους συνεργάτες της εταιρίας.