Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Στοιχεία Ανοίγματος και Επικαιροποίησης Επενδυτικού Λογαριασμού

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Συλλογή απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων - Μέτρα Δέουσας Eπιμέλειας

Προϋπόθεση για το άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού αποτελεί η συλλογή από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ αποδεικτικών στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητα, την υπόσταση την μόνιμη κατοικία και την οικονομική σας κατάσταση. Επίσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4557/2018/Άρθρο 13, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη στην τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων έτσι ώστε έχει στην διάθεση της επαρκή πρόσφατα στοιχεία εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας σας και της διεύθυνσης μονίμου κατοικίας σας καθώς και επαρκή γνώση για τις συναλλαγές τα εισοδήματα και την επαγγελματική σας δραστηριότητα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνει άποψη για το οικονομικό-συναλλακτικό σας προφίλ, και την προέλευση των κεφαλαίων σας.

Επομένως, θα πρέπει, να επικαιροποιείτε τις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει ήδη κατά την σύναψη της μεταξύ μας σχέσης-υπογραφή σύμβασης, κάθε (1-3 χρόνια) και οπωσδήποτε άμεσα, οποτεδήποτε επέρχεται κάποια μεταβολή σε αυτές (αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, αλλαγή οικονομικού προφίλ, συνταξιοδότηση, αλλαγή τόπου φορολογικής κατοικία κλπ.).

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω έγραφα ταχυδρομικά στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας μας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση kyc@solidus.gr.

Τα ακόλουθα στοιχεία σας (προσωπικά δεδομένα) συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό και υπάγονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας.

Απαραίτητα Στοιχεία (έγγραφα) Ανοίγματος και Επικαιροποίησης Επενδυτικού Λογαριασμού:
 1. Για τα Εισοδήματα και την Προέλευση των Χρημάτων σας:
  • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί το εισόδημα σας.
  • Αν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
  • Άλλα έγγραφα από αξιόπιστες πηγές (πωλητήρια συμβόλαια, κληρονομητήριο κ.α)
 2. Για την Ταυτοποίηση σας(ένα από τα παρακάτω):
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Υπηρεσιακή Ταυτότητα
  • Διαβατήριο σε Ισχύ
 3. Για την Διεύθυνση Μονίμου Κατοικίας σας και τα Στοιχεία Επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει(ένα από τα παρακάτω):
  • Πρόσφατος Λογαριασμός ή Σύμβαση παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, ΕΥΔΑΠ ή εταιρείας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας
  • Πρόσφατο Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Εφορία
 4. Για την Επαγγελματική σας κατάσταση(ένα από τα παρακάτω):
  • Πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας
  • Βεβαίωση εργοδότη
  • Βεβαίωση έναρξης Επιτηδεύματος (ελεύθεροι επαγγελματίες)
  • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (συνταξιούχοι)
  • Παραστατικό ασφαλιστικού φορέα
  • Υπεύθυνη δήλωση σας του Ν 1599/1986 (οικιακά, άνεργοι, εισοδηματίες)

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 1. Για άνοιγμα ή/και επικαιροποίηση, όποτε υπάρχει κάποια τροποποίηση ή νεότερη απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ, Επενδυτικού Λογαριασμού Πελάτη Ανώνυμης Εταιρείας, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης απαιτούνται:
  • Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου για ΙΚΕ και ΕΠΕ τα ονόματα των διαχειριστών της
  • Εκπροσώπηση της Εταιρείας
  • ΦΕΚ (εφόσον υπάρχει) όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της ΑΕ ή της ΕΠΕ
  • ΦΕΚ (εφόσον υπάρχει) όπου έχουν δημοσιευθεί τυχόν σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού
  • Βεβαίωση ΓΕΜΗ και τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό
  • Τα στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της Εταιρείας
  • Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
 2. Για άνοιγμα ή/και επικαιροποίηση, όποτε υπάρχει κάποια τροποποίηση ή νεότερη απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ, λογαριασμού Πελάτη Προσωπικών Εταιριών (ΕΕ, ΟΕ) απαιτούνται:
  • Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα εταίρων
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού εταιρικού συμφώνου που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις του
  • Τα στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της Εταιρείας
  • Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
  • Βεβαίωση ΓΕΜΗ και τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό
 3. Για άνοιγμα λογαριασμού ή/και επικαιροποίηση, όποτε υπάρχει κάποια τροποποίηση ή νεότερη απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ, λοιπών Νομικών Προσώπων ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (ιδρύματα, σωματεία, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων, κ.λπ.)
  • Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα μελών διευθυντικών οργάνων
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή
  • Στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας
  • Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
 4. Για άνοιγμα λογαριασμού ή/και επικαιροποίηση, όποτε υπάρχει κάποια τροποποίηση ή νεότερη απόφαση που βρίσκεται σε ισχύ, αλλοδαπής Εταιρείας τα έγγραφα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση της εταιρείας, εξαρτώνται από το δίκαιο του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει δήλωση σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου και την σχέση που συνδέει τον νόμιμο εκπρόσωπο με τον πραγματικό δικαιούχο