ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πραγματοποιείστε τις συναλλαγές σας με ασφάλεια μέσω της SOLIDUS

Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ οι Μέτοχοι-Ιδρυτές και η Διοίκηση της έθεσαν σαν πρωταρχικό σκοπό της εταιρείας την διενέργεια αποτελεσματικών συναλλαγών και την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της. Εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες χρηστής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων, διατηρώντας υψηλά ίδια κεφάλαια, επιτυγχάνοντας συνεχή κερδοφορία, αναβαθμίζοντας συνεχώς τα συστήματα της η SOLIDUS προσφέρει ασφάλεια για τους πελάτες και τους αντισυμβαλλόμενους της και έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού επενδυτικού κοινού εδώ και 20 και πλέον χρόνια.

Σήμερα η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ:

  • Συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών
  • Εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
  • Επιτυγχάνει πραγματική λειτουργική κερδοφορία
  • Είναι Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
Πολύ σημαντικό για την περαιτέρω μείωση του κίνδυνου λειτουργίας της εταιρείας, σε σχέση με τις μεταβολές της αγοράς, είναι το γεγονός ότι διαχρονικά η εταιρεία δεν λειτουργεί ως επενδυτής, ούτε διατηρεί σημαντικό επενδυτικό ή trading ίδιο χαρτοφυλάκιο, δεν παρέχει υπηρεσίες market making και γενικά δεν πραγματοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό.