Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος

Η Άνοδος των Επιτοκίων - Σημερινή Συγκυρία

Μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας, του πληθωρισμού και των επιτοκίων γίνονται επίκαιρα από επενδυτικής απόψεως τα Ομόλογα οι τίτλοι δηλαδή που αποδίδουν στον κάτοχο τους κάποιο επιτόκιο. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει τμήμα ομολόγων από το 2009 και εκτελεί τις συναλλαγές της με Έλληνες και Διεθνείς αντισυμβαλλόμενους μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Bloomberg.

Τι είναι ένα Ομόλογο;

Ένα ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο, για το οποίο ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων/τόκους (το κουπόνι). Άλλοι όροι μπορούν επίσης να συνδεθούν με την έκδοση ομολόγου, όπως η υποχρέωση για τον εκδότη να παρέχει ορισμένες πληροφορίες στον κάτοχο ομολόγων ή άλλοι περιορισμοί στη συμπεριφορά του εκδότη. Τα ομόλογα εκδίδονται γενικώς για ένα καθορισμένης διάρκειας χρονικό διάστημα (η λεγόμενη ωριμότητα), μεγαλύτερο του ενός έτους. Ένας ομολογιακός τίτλος ή αλλιώς ένας τίτλος σταθερού εισοδήματος ή ένα ομόλογο είναι ουσιαστικά ένα δάνειο, το οποίο αντλείται από τον εκδότη του ομολόγου όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Ο εκδότης είναι ο οφειλέτης, ο κάτοχος ομολόγων ο δανειστής και το κουπόνι (αν υπάρχει) είναι ο τόκος. Συνήθως τα ομόλογα δίνουν την δυνατότητα στον εκδότη να χρηματοδοτήσει επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μπορεί κανείς λοιπόν να διακρίνει ότι τα στοιχεία που προσδίδουν σε ένα ομόλογο την ταυτότητά του είναι πρώτον ο εκδότης, δεύτερον το κουπόνι (αν υπάρχει) με βάση το οποίο θα γίνονται οι τακτικές πληρωμές και τρίτον η χρονική διάρκεια της σύμβασης. Χρεόγραφα με λήξη μικρότερη του ενός έτους ονομάζονται έντοκα γραμμάτια ή συναλλαγματικές, και θεωρούνται εργαλεία της αγοράς χρήματος.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ομολόγων
 • Εκδότης (Κράτος, Εταιρεία, Δήμος, κ.α.)
 • Τιμή & Ποσό Έκδοσης
 • Νόμισμα Έκδοσης
 • Τοκομερίδιο
 • Ημερομηνία Έκδοσης & Λήξης
Επιμέρους Χαρακτηριστικά Ομολόγων
 • Περιοδικότητα Πληρωμής Τοκομεριδίου
 • Τύπος Τοκομεριδίου
 • Αξιολόγηση
 • Εγγύηση
 • Ονομαστική Αξία/Ελάχιστο Μέγεθος Διαπραγμάτευσης
 • Ιδιαίτερες Συνθήκες (Ανάκληση, Αλλαγή Τοκομεριδίου, Αναστολή Πληρωμής Τοκομεριδίου για μια περίοδο, κ.α.)
 • Τύπος 'Έκδοσης
 • Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου
 • Ενημερωτικό Δελτίο

Η επένδυση σε ομολογιακούς τίτλους ενέχει τον κίνδυνο της αδυναμίας του εκδότη της ομολογίας να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Υφίσταται δηλαδή κίνδυνος απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου. Αναλυτικά οι κίνδυνοι από επενδύσεις σε ομόλογα αναφέρονται στο τμήμα της ιστοσελίδας της εταιρείας www.solidus.gr «Επενδυτικοί Κίνδυνοι».

Βασικοί Κίνδυνοι από επένδυση σε ομόλογα και τίτλους σταθερού εισοδήματος
 • Πτώχευσης εκδότη
 • Επιτοκίου
 • Επανεπένδυσης
 • Πιστωτικός
 • Ρευστότητας
 • Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
 • Μεταβλητότητας
 • Πληθωρισμού
 • Σημαντικού Γεγονότος
Είναι σήμερα η ενδεδειγμένη επενδυτική στρατηγική η επένδυση σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια;

Υπήρχε κάποτε ένα ρητό το οποίο έλεγαν οι παλιοί τραπεζίτες στους πελάτες τους «δουλέψατε πολλά χρόνια για να βγάλετε τα λεφτά σας, αφήστε τα τώρα αυτά να δουλέψουν για εσάς!!!»

Τα επιτόκια έχουν ήδη ανεβεί πολύ. Για παράδειγμα οι αποδόσεις του ομολόγου του Γερμανικού Δημοσίου αλλά και των ελληνικών έντοκων γραμματίων έφτασαν ετησιοποιημένες σε 4%.!!!

Κάτι τέτοιο πριν από τρία χρόνια το 2021 ήταν ανήκουστο!!!

Κανείς όμως δεν μπορεί να σας πει ποτέ, πότε αυτά θα δώσουν τις ανώτατες αποδόσεις τους. Πότε δηλαδή θα κορυφωθεί η ανοδική τους κίνηση. Υπό τις σημερινές συνθήκες πάντως, ανάλογα βέβαια με τις επενδυτικές σας ανάγκες και τους στόχους σας, η επιλογή της αναζήτησης κάποιων αποδόσεων με ανάληψη κάποιου σχετικού ρίσκου φυσικά (το οποίο θα πρέπει να είναι ανεκτό από εσάς) είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να δικαιωθεί στο μέλλον. Ιδιαίτερα εάν ο πληθωρισμός επιμείνει…Για όσους από εσάς έχετε χρήματα τα οποία δεν είναι επενδυμένα υπάρχει ο κίνδυνος της απομείωσης της αγοραστικής τους δύναμης λόγω της αύξησης των τιμών των αγαθών της ενέργειας κλπ. Μήπως έχει έρθει η ώρα να σκεφτείτε να επενδύσετε τα χρήματα σας και να επιδιώξετε να έχετε κάποιες αποδόσεις από αυτά;

Χρονικός Ορίζοντας Επένδυσης

Η επένδυση σε ομολογιακούς τίτλους θεωρείται ως μακροχρόνιου χαρακτήρα καθώς η διαπραγμάτευση τους γίνεται συνήθως εκτός οργανωμένων αγορών(OTC) και δεν είναι πάντοτε δεδομένη η εμπορευσιμότητα αυτών. Η επένδυση σε έντοκα γραμμάτια είναι μικρότερου χρονικού ορίζοντα καθώς αυτά έχουν λήξεις μικρότερες του ενός έτους.

Έτσι ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα που εσείς θα επιλέξετε για την επένδυση σας μπορείτε να σχεδιάσετε και τις επενδύσεις σας αυτές. Σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα μας, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν λήξεις ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου(και άλλων εκδοτών φυσικά) που μπορείτε να επενδύσετε τα χρήματά σας οι οποίες λήγουν σε τρείς ή έξι μήνες!!!

Πως θα επιλέξετε ποιους τίτλους θα αγοράσετε;

Σε περίπτωση που θέλετε να επενδύσετε σε ομόλογα και τίτλους σταθερού εισοδήματος μέσω της εταιρείας μας χωρίς να μας αναθέσετε την διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, φυσικά μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω του Τμήματος Ομολόγων της εταιρείας. Το τμήμα εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα λίστες με επιλεγμένους ομολογιακούς τίτλους διαφόρων εκδοτών και λήξεων. Ζητήστε να δείτε τις επιλογές του τμήματος ανάλυσης της SOLIDUS.

Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills)

Τα Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα γραμμάτια (χρεόγραφα) με εκδότη το Δημόσιο και διάρκεια 3, 6 ή 12 μήνες.

Είναι χρεόγραφα τα οποία θεωρητικά ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όλα τα άλλα προϊόντα στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, επειδή είναι κρατικά χρεόγραφα και έχουν μικρή διάρκεια.

Γενικά, δεν δίνουν τοκομερίδια (zero-coupon) αλλά η τιμή πώλησης τους είναι μικρότερη από την ονομαστική τους αξία την οποία θα εισπράξει ο κάτοχος τους στην λήξη τους. Πωλούνται δηλαδή με κάποια έκπτωση- discount. Η έκπτωση αυτή η διαφορά δηλαδή μεταξύ τιμής πώλησης και της ονομαστικής αξίας την οποία εισπράττει ο κάτοχος τους στην λήξη είναι η απόδοση του εντόκου γραμματίου.

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ Τμήμα Ομολόγων – Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, διαθέτει στους πελάτες της κρατικά, εταιρικά, ή ειδικού τύπου ελληνικά ομόλογα και ομόλογα διεθνών εκδοτών. Η επένδυση σε ομόλογα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία διαφοροποίησης κινδύνου σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους, τον πληθωρισμό και την έκθεση σε ξένα νομίσματα. Η παροχή ενός σταθερού εισοδήματος με τη μορφή περιοδικών πληρωμών (τοκομερίδια) μπορεί να εξυπηρετεί μεταξύ άλλων τις ανάγκες ρευστότητας των πελατών σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ακόμα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση που μια επένδυση σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια σας ενδιαφέρει και θέλετε να μάθετε περισσότερα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλέφωνα 210 69 00 614, 210 69 00 645 ή με email στο bonds@solidus.gr.

Προϊόντα

Ενδεικτικά Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς

 • Κρατικά Ελληνικά και Διεθνή Ομόλογα
 • Εταιρικά Ελληνικά και Διεθνή Ομόλογα
 • Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου
 • Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια ομολόγων και άλλων προϊόντων σταθερού εισοδήματος (ETF)
 • Ομόλογα Ειδικού Τύπου (Μετατρέψιμα, μη κυβερνητικών οργανισμών, Δήμων, Περιφερειών Ευρωζώνης κλπ)
Δελτίο Χρεογράφων

Το Δελτίο Χρεογράφων της SOLIDUS παράγεται καθημερινά και περιέχει όλα τα διαπραγματεύσιμα ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Για λόγους συγκρισιμότητας και χωρίς να αποτελεί προτροπή για συναλλαγές, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και κάποια διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται για τους παραπάνω τίτλους είναι:

 1. Όνομα του εκδότη και ISIN ομολόγου
 2. Κουπόνι και ημερομηνία λήξεως
 3. Νόμισμα έκδοσης
 4. Αξιολόγηση (Bloomberg Composite Rating)
 5. Ενδεικτική Τιμή Αγοράς / Πώλησης κατά την ημέρα παραγωγής του Δελτίου
 6. Ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης

Το δελτίο εκδίδεται από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ με αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης. Δεν αποτελεί ανάλυση ή σύσταση για αγορά, διακράτησης ή πώλησης τίτλων. Οι πληροφορίες που περιέχονται προέρχονται από αξιόπιστες πηγές αλλά η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου.