Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, διαθέτει στους πελάτες της κρατικά, εταιρικά, ή ειδικού τύπου ελληνικά ομόλογα και ομόλογα διεθνών εκδοτών. Η επένδυση σε ομόλογα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία διαφοροποίησης κινδύνου σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους, τον πληθωρισμό και την έκθεση σε ξένα νομίσματα. Η παροχή ενός σταθερού εισοδήματος με τη μορφή περιοδικών πληρωμών (τοκομερίδια) μπορεί να εξυπηρετεί μεταξύ άλλων τις ανάγκες ρευστότητας των πελατών σε σχέση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ακόμα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα.


Προϊόντα

Ενδεικτικά Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς

 • Κρατικά Ελληνικά και Διεθνή Ομόλογα
 • Εταιρικά Ελληνικά και Διεθνή Ομόλογα
 • Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου αλλά και Διεθνών Κρατικών Οργανισμών
 • Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια ομολόγων και άλλων προϊόντων σταθερού εισοδήματος (ETF)
 • Ομόλογα Ειδικού Τύπου (Μετατρέψιμα, μη κυβερνητικών οργανισμών. Δήμων. Περιφερειών Ευρωζώνης κλπ)
 • CDS (Credit Default Swaps)

Βασικά Χαρακτηριστικά Ομολόγων
 • Εκδότης (Κράτος. Εταιρεία. Δήμος, κ.α.)
 • Ποσό & Τιμή Έκδοσης
 • Νόμισμα Έκδοσης
 • Τοκομερίδιο
 • Ημερομηνία Έκδοσης & Λήξης

Επιμέρους Χαρακτηριστικά Ομολόγων
 • Περιοδικότητα Πληρωμής Τοκομεριδίου
 • Τύπος Τοκομεριδίου
 • Αξιολόγηση
 • Εγγύηση
 • Ονομαστική Αξία/Ελάχιστο Μέγεθος
 • Ιδιαίτερες Συνθήκες (Ανάκληση. Αλλαγή Τοκομεριδίου. Αναστολή Πληρωμής Τοκομεριδίου για μια περίοδο, κ.α.)
 • Τύπος 'Έκδοσης
 • Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου
 • Ενημερωτικό Δελτίο

Βασικοί Κίνδυνοι από επένδυση σε ομόλογα και τίτλους σταθερού εισοδήματος
 • Πτώχευσης εκδότη
 • Επιτοκίου
 • Επανεπένδυσης
 • Πιστωτικός
 • Ρευστότητας
 • Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
 • Μεταβλητότητας
 • Πληθωρισμού
 • Σημαντικού Γεγονότος

Δελτίο Χρεογράφων

Το δελτίο Χρεογράφων της SOLIDUS παράγεται στο τέλος κάθε εβδομάδας και περιέχει όλα τα Διαπραγματεύσιμα Ελληνικά Κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Για λόγους συγκρισιμότητας και χωρίς να αποτελεί προτροπή για συναλλαγές, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και κάποια διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται για τους παραπάνω τίτλους είναι:

 1. Όνομα του εκδότη και ISIN ομολόγου
 2. Κουπόνι και ημερομηνία λήξεως
 3. Νόμισμα έκδοσης
 4. Κατηγοριοποίηση βάση Mifid
 5. Αξιολόγηση (Bloomberg Composite Rating)
 6. Ενδεικτική Τιμή Αγοράς / Πώλησης κατά την ημέρα παραγωγής του Δελτίου
 7. Ελάχιστη μονάδα διαπραγμάτευσης

Το δελτίο εκδίδεται από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ με αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης. Δεν αποτελεί ανάλυση ή σύσταση για αγορά, διακράτηση ή πώληση τίτλων. Οι πληροφορίες που περιέχονται προέρχονται από αξιόπιστες πηγές αλλά η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου