Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003580601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2023 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  καλούνται οι κ.κ.  Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  την 31η Μαρτίου  2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της  Εταιρείας, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της  εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης  από 01-01-2022 ως 31-12-2022.

4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

5.Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2021. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος πενήντα λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,50) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους  πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ).

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.  Διάφορες ανακοινώσειςΑπαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) ψήφων πλέον μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της  31ης  Μαρτίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε  Επαναληπτική Συνέλευση την 7η Απριλίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της  έδρας  της  Εταιρείας  επί της  οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130  παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της  μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 26η Μαρτίου 2023 ημέρα Κυριακή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι  κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας  πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2023,όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του  Ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω  Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 07/04/2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της  οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64 , 17ος όροφος  στην Αθήνα), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας, κατά την ίδια Ημερομηνία Καταγραφής , ήτοι κατά την έναρξη της  26ης Μαρτίου 2023. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά  πρόσωπα. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους  για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από έναν μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

ΙΙΙ. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων στην ιστοσελίδα της (https://www.solidus.gr)καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (http://www.cse.com.cy)το Πληροφοριακό Έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2023 στο οποίο περιλαμβάνονται η δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τα Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, ψηφοδέλτιο για τις αποφάσεις της Γ.Σ., έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Το έντυπο αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της Εταιρείας επί της  οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64 , 17ος όροφος  στην Αθήνα, ή με email στο info@solidus.gr , σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 6900600.

ΙV. Συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση

Το Καταστατικό της Εταιρείας  προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα και σε συνέχεια αυτών, με την από 31η Μαρτίου 2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του συστήματος GoToWebinar της Εταιρείας LogMeIn, το οποίο έχει ενοικιάσει η Εταιρεία για την διενέργεια απομακρυσμένων συνεδριάσεων και ενημερώσεων και το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με την χρήση τόσο οπτικοακουστικών όσο και γραπτών μέσων. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (25.03.2022) είτε τηλεφωνώντας στο 2106900600, είτε αποστέλλοντας σχετικό email στο info@solidus.gr. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailaddress), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την συμμετοχή των μετόχων, θα αποσταλούν προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους ίδιους ή τους δηλωθέντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους  τους μετά την 26η Μαρτίου 2023, με συγκεκριμένες οδηγίες πρόσβασης στην διαδικασία. Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτυπωθεί ψηφιακά και η ψηφιακή καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίας. Για την συμμετοχή των μετόχων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, απαιτείται μόνο υπολογιστής ή συσκευή με σύνδεση στο internet. Αν ο υπολογιστής ή η συσκευή δεν διαθέτει μικρόφωνο, ο συμμετέχων μπορεί να παρεμβαίνει με γραπτά μηνύματα, μέσα από το περιβάλλον της σύνδεσης. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων ή ακουστικών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο ηχητικό μέρος της διαδικασίας. Η διαδικασία πιστοποιείται και εποπτεύεται ως προς τη ταυτοποίηση των μετόχων καθώς και τη πληρότητα και ασφάλεια της επικοινωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι που δεν ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη κατά τα ανωτέρω, αλλά θα ψηφίσουν διά αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

V. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων 

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2: 

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον  πλήρεις ημέρες  πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 15η Mαρτίου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια  διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)  πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 17η Mαρτίου  2023, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5  του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον  πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 23η Mαρτίου  2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 25η Mαρτίου 2023 στις 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 25η Mαρτίου 2022 στις 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει. 

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Τα σχέδια αποφάσεων, τα  λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία που  περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2023, θα αναρτηθούν στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.solidus.gr)και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της  Εταιρείας επί της  οδού Λ. Ριανκούρ  αρ. 64, 17ος όροφος  στην Αθήνα, ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς  χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.  

Αθήνα 10/03/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο