Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2022

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2022

Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία  «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η  «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό  πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού  κοινού ανακοίνωσε τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το  οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με αυτές η εταιρεία κατά το έτος 2022 αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 14,60% και συγκεκριμένα πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 5.130.040,80 έναντι των € 4.477.618,12 του 2021 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 311.895,33. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €3.336.407,85. Το 2022 οι συναλλαγές στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασαν οριακή αύξηση 3.7%. Η Εταιρεία κατά το 2022 πέτυχε μεγέθυνση όλων των σημαντικών μεγεθών της και κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία για έκτη συνεχή χρήση. Κύρια αιτία της αύξησης των  μεγεθών υπήρξε το γεγονός ότι κατά το 2022 η εταιρεία ενσωμάτωσε το χαρτοφυλάκιο των πελατών της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η μεταφορά των χαρτοφυλακίων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 95/Ν. 4514/2018. Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ το 2023 κλείνει 23 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και στις 31/12/2022 απασχολούσε 36 άτομα.

Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2022

Ανακοίνωση στο ΧΑΚ των Εγκεκριμένων και Ελεγμένων Οικονομικών  Καταστάσεων για το  οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/68997