ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 31/03/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.12.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  SOLIDUS SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 30 Μαρτίου 2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την διανομή μικτού μερίσματος ενός ευρώ (ευρώ 1,00) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό διανεμόμενο ποσό ύψους  εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 ευρώ) αποφασίζει τα εξής:

 

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΧΑΚ κατά την 8η Απριλίου 2022 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος από την 7η Απριλίου 2022.

 

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι την λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 06η Απριλίου 2022 (Last Cum Date), θα είναι οι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

 

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 11 Απριλίου 2022