Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Βασικές Πληροφορίες για την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η SOLIDUS Securities Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την οποία και εποπτεύεται. (4/174/26.10.1999 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 9/472/23.05.2008 & 3/665/29.11.2013). Η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και απευθύνεται στους πελάτες της προσφέροντας τους διευρυμένες επενδυτικές επιλογές τόσο στην εκτέλεση εντολών σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα όσο και σε επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και ETFs κ.α. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ λειτουργεί ως διανομέας χρηματοπιστωτικών προϊόντων και είναι Μέλος Διαπραγμάτευσης και Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η SOLIDUS Securities AEΠΕΥ έχει Αριθμό Legal Entity Identifier: 213800DF88N444TZD357, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 3580601000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 099555553-ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.