Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Ίδρυση - Εξαγορές

Ίδρυση

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1999 και ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της τον Φεβρουάριο του 2000, παρέχοντας Επενδυτικές Υπηρεσίες.


Εξαγορές Ομοειδών Επιχειρήσεων

Ακολουθώντας μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ εξαγόρασε και συγχώνευσε την VALUE CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ τον Αύγουστο του 2006 και την ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ τον Μάιο του 2009.


Συνεργασίες με Ομοειδείς Επιχειρήσεις

Το 2017 η PRELIUM ΑΕΠΕΥ μετά την συγχώνευση της με την VERSAL ΑΕΠΕΥ επέλεξε την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ για την μεταφορά επενδυτικών χαρτοφυλακίων και παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών και θεματοφυλακής για τους πελάτες της. Τον Ιανουάριο του 2022 η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ εφαρμόζοντας την διαδικασία μεταφοράς επενδυτικών χαρτοφυλακίων του άρθρου 95 του Ν4514/2018 επέλεξε την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ για να μεταφέρει τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και τα χρήματα των πελατών της, καθώς και τις σχετικές με αυτά υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών και θεματοφυλακής.