Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

 


Χρεωσεις - έξοδα Χ.Α.

 

Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Χ.Α.

0,0125%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

0,06 €

Ανά εκτελεσμένη εντολή

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0,02%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

0,50 €

ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η SOLIDUS ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ.

 

Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ( EUROBANK MARGIN, ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN). ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1,00 €

ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ Η SOLIDUS ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN)

ΦΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ*

0,20%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

* Ο φόρος δεν υπολογίζεται σε χαρτοφυλάκια που δεν είναι θεματοφύλακας η Solidus (π.χ. Eurobank Margin, Αττικής Margin). Ο φόρος σε αυτά τα χαρτοφυλάκια χρεώνεται και αποδίδεται από τον αντίστοιχο θεματοφύλακα. 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ *

Έως 1,00%

Επί αξίας συναλλαγών.

 

Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

0,06%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(πρώην Μεταβιβαστικά).

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία  και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.

 

Δείτε παραδείγματα των χρεώσεων όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus

1. Πινακίδιο αγοράς μετοχών

2. Πινακίδιο πώλησης μετοχών

 


 

 

 

2. ΟΜΟΛΟΓΑ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Χ.Α.

0,005%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ *

0,06 €

Ανά εκτελεσμένη εντολή

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0,015%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

0,50 €

ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η SOLIDUS ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ.

 

Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ( EUROBANK MARGIN, ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN). ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1,00 €

ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ Η SOLIDUS ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN).

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ *

Έως 1,00%

Επί αξίας συναλλαγών.

 

Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

0,06%

ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(πρώην Μεταβιβαστικά).

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία  και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.

 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σε € / ανά Συμβόλαιο)

 

Ι. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης / Futures Products

 

ΙΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης / Options Products

 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS

I.Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)

Υποκείμενος Τίτλος

Προμήθεια συναλλαγών

Δείκτες

Έως 25€

1%

/συμβόλαιο ή
επί της ονομαστικής αξίας

Μετοχές

Έως 1,00%

Επί της αξίας συναλλαγών

II.Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)

Προμήθεια συναλλαγών

Έως 25€

/συμβόλαιο ή

Έως 7,00%

Επί της αξίας συναλλαγών

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Ελάχιστη προμήθεια πινακιδίου είναι το 1,5€

 

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ*

3,00 €

ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.

1,50 €

ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.

ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ **

1,00 €

+ΦΠΑ23%

ΑΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΥ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πελάτες που δεν έχουν επιλεγμένο τρόπο αποστολής με ηλεκτρονικό μέσον (e-mail, fax, SMS) ή έχουν επιλεγμένη, εκτός του ηλεκτρονικού μέσου και την ταχυδρομική αποστολή.

* Τα έξοδα χρεώνονται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

** Χρεώνονται ανά μήνα κατά το πρώτο πενθήμερο του επομένου μηνός.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΕΩΣΗ

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ(MARGIN)

11,00%

Αφορά τις συμβάσεις margin της εταιρείας.

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ(2DC)

10,25%

Αφορά τις συμβάσεις 2DC της εταιρείας

 Γ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

Η Εταιρία κατά την εκτέλεση και λήψη και διαβίβαση των τυχόν εντολών του πελάτη ενδέχεται να λαμβάνει ή να καταβάλλει αντιπαροχές από / σε τρίτους με τη μορφή είτε επιστροφής προμηθειών που χρεώνουν τρίτοι ή η Εταιρία  ή επιστροφής μέρους του τιμήματος που πληρώνει ο πελάτης, είτε ως αμοιβή της, είτε με σκοπό την κάλυψη εύλογων αμοιβών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών εκτέλεσης, διαμεσολάβησης ή σύστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της σύμβασης εκτέλεσης, λήψης και διαβίβασης εντολών και συναφών παρεπόμενων υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πελάτες δύνανται να αποτανθούν στην Εταιρία.

 
    Επαναφορά Αρχική | Επικοινωνία