Ενημέρωση Πελατών

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ενημέρωση Πελατών

Φορολογία Χρηματοπιστωτικών Μέσων

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Η AXEΠΕΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) (ΑΠΟ 01/01/2020)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΜΕΤΟΧΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ 01/01/2020)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36-37 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΜΕΤΟΧΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ 01/01/2020)

4. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες όλων των νομικών μορφών, μικτό ποσό πριν από την αφαίρεση του φόρου 5%.

Κωδικοί 295-296 Μερίσματα (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης. Δηλώνεται, όπως παραπάνω, η διανομή κερδών από αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Κωδικοί 667-668 Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται οι τόκοι που αποκτώνται από οποιαδήποτε αιτία, πχ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι δανεισμού, τόκοι που επιδικάστηκαν κλπ, μικτό ποσό πριν από την αφαίρεση του φόρου 15%.

Κωδικοί 669-670 Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης. Δηλώνονται, όπως παραπάνω, οι τόκοι που αποκτώνται στο εξωτερικό.

Κωδικοί 293-294 Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από την ημεδαπή εταιρία που πραγματοποίησε την διανομή κερδών.

Κωδικοί 297-298 Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα. Δηλώνεται ο φόρος που έχει τυχόν παρακρατηθεί κατά την εισαγωγή του μερίσματος στην Ελλάδα.

Κωδικοί 675-676 Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από τόκους που εισπράχθηκαν στην Ελλάδα.

Κωδικοί 677-678 Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για τόκους αλλοδαπής προέλευσης. Δηλώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά την εισαγωγή των τόκων στην Ελλάδα.

Κωδικοί 683-684 Φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή στα εισοδήματα (μερίσματα, τόκους) από αλλοδαπή που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα. Δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε στα πιο πάνω εισοδήματα, αν αυτά αποκτήθηκαν σε αλλοδαπές χώρες που έχουν δικαίωμα φορολόγησης. Το ποσό του αλλοδαπού φόρου πιστώνεται και συμψηφίζεται μέχρι του ποσού του αναλογούντος ελληνικού φόρου μερισμάτων και τόκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κωδικοί 829-830 Κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής. Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση παντός είδους χρεωγράφων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 865-866 Κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής. Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση παντός είδους χρεωγράφων, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 867-868 Φόρος που παρακρατήθηκε στο εισόδημα της περ.2. Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση παντός είδους χρεωγράφων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης. Το ποσό του αλλοδαπού φόρου πιστώνεται και συμψηφίζεται μέχρι του ποσού του αναλογούντος ελληνικού φόρου.

Κωδικοί 871-872 Ζημιά από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης, η οποία δύναται να μεταφερθεί για 5 έτη, προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδος από την ίδια αιτία. Συμπληρώνεται η ζημιά από την πώληση παντός είδους χρεωγράφων, η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.


ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Κωδικοί 743-744 Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε (σε μετρητά) το έτος 2020 για αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

Κωδικοί 727-728 Συμπληρώνεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε το έτος 2020 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. (Margin account spotmarket).


ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδικοί 659-660 Αναγράφονται από το φορολογούμενο τα παρακάτω εισοδήματα για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση:

 1. Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
 2. Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
 3. Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009).
 4. Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
 5. Εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών. εταιρειών που δεν φορολογούνται με τον ν. 4607/2019, καθώς και μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975.
 6. Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975.
 7. Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του ΚΦΕ.
 8. Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
 9. Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν.3156/2003 και του ν. 4548/2018, καθώς και εταιρικών ομολόγων εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
 10. Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
 11. Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.
 12. Λοιπές περιπτώσεις.

Κωδικοί 619-620 Αναγράφονται εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020 και απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και για τα οποία έχει σταλεί η ηλεκτρονική πληροφορία από τον καταβάλλοντα.

Κωδικοί 433-434 Αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των κωδικών 659-660.

Κωδικοί 613-614 Αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των κωδικών 619-620.

Κωδικοί 649-650 Αναγράφονται εισοδήματα από μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με τον ν. 4607/2019. Αναγράφονται τα ποσά των μη εισαχθέντων στην Ελλάδα μερισμάτων των πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν έχουν υπογράψει το νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής. Τα μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975, αλλά υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2., η ένδειξη «καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή.

Κωδικοί 781-782 Αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων:

 1. Επιστρεφόμενα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν (καταβλήθηκαν) για αγορά παντός είδους χρεωγράφων από 01/01/2014 και εισπράχθηκαν με πώληση αυτών, ή επιστροφή κεφαλαίων από μείωση αυτών. Στην περίπτωση που οι ως άνω τίτλοι αγοράστηκαν έως 31/12/2013, ή η καταβολή των κεφαλαίων έγινε επίσης έως την 31/12/2013, τα ως άνω επιστρεφόμενα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.
 2. Επιστρεφόμενα δάνεια που χορηγήθηκαν προς τρίτους από 01/01/2014. Στην περίπτωση που τα ως άνω δάνεια χορηγήθηκαν έως 31/12/2013 τα ποσά των επιστρεφόμενων δανείων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.
 3. Δάνεια που εισπράχθηκαν από το φορολογούμενο. (Margin account spot market κλπ). Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

* Επισήμανση: Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων, κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 01/01/2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.

Κωδικοί 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», γράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παραδείγματα αγοράς/πώλησης χρεωγράφων
Παραδείγματα αγοράς χρεωγράφων στα έτη 2014 - 2020 και πώλησης αυτών στο έτος 2020.

1) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 1.200 ευρώ – Κέρδος 200 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743,
Για την πώληση 1.000 ευρώ στον κωδ.781 και
200 ευρώ στον κωδ.659

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743,
Για την πώληση 1.000 ευρώ στον κωδ.781 και
200 ευρώ στους κωδ.829 & 865

2) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 900 ευρώ – Ζημία 100 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743 και
Για την πώληση 900 ευρώ στον κωδ.781

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την αγορά 1.000 ευρώ στον κωδ.743, Για την πώληση 900 ευρώ στον κωδ.781 και Για τη ζημία 100 ευρώ στον κωδ.871

Παραδείγματα αγοράς χρεωγράφων έως και το έτος 2013 και πώλησης αυτών στο έτος 2020.

1) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 1.200 ευρώ – Κέρδος 200 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την πώληση 200 ευρώ στον κωδ.659

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την πώληση 200 ευρώ στους κωδ.829 & 865

2) Αγορά 1.000 ευρώ και πώληση 900 ευρώ – Ζημία 100 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την πώληση η ζημία δεν δηλώνεται

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Για την ζημία 200 ευρώ στον κωδ.871