Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε τις εγκεκριμένες και ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Η εταιρεία παρουσίασε κερδοφορία για τέταρτη συνεχή χρονιά κατά το έτος 2020 και αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 4,70% και συγκεκριμένα πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 4.333.081 έναντι των € 4.137.549 του 2019 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 164.465, τα δε ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 3.184.270.

Οικονομικές Καταστάσεις (σύνοψη) 31-12-2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2020

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών 31-12-2020